ابزارهاى نوار Format ( آموزش فراتن پیج)

Style (سبک):جهت قالب بندى سبک و ساختار نوشتارى معین مختلف موجود در این بخش در متن در حال درج یا انتخاب شده.

Font (نوع خط): جهت انتخاب نوع خط براى نوشتن یا بخش انتخاب شده

Font size (اندازه خط): جهت انتخاب اندازه خط براى نوشتن یا بخش انتخاب شده

Bold (تو پر): جهت توپر نوشتن متن یا متن انتخاب شده جهت دادن جلوه ویژه و مشخص نمودن

Italic (خط شکسته): جهت دادن حالت شکسته به متن یا متن انتخاب شده جهت دادن جلوه ویژه و مشخص نمودن

Underline (زیر خط دار): جهت زیر خط دار نمودن  متن یا متن انتخاب شده جهت دادن جلوه ویژه و مشخص نمودن

Align Left (تراز چپ): جهت چپ چین نمودن متن نوشتارى، عکس و یا بخش انتخاب شده

Center (وسط چین): جهت وسط چین نمودن متن،عکس و یا بخش انتخاب شده

Align Right (تراز راست): جهت راست چین نمودن متن نوشتارى، عکس و یا بخش انتخاب شده

Justify (تراز عادى): متن یا بخش انتخابى شما را از سمت چپ و راست یکسان مىچیند.

Left to Right:

Right to Left :

Run TextDirection LTR:

Run TextDirection RTL:

Increase Font Size:

Decrease Font Size :

Numbering(شماره گذارى): جهت ایجاد ردیف و شماره گذارى و لیست نمودن

Bullets (قرار دادن دکمه): جهت ایجاد ردیف، لیست نمودن و مرتب کردن

Decrease Indent(کاهش حاشیه): جهت کم کردن حاشیه و فاصله بخش انتخابى از کناره صفحه

Increase Indent (افزایش حاشیه): جهت افزودن فاصله و یا حاشیه از کناره صفحه به متن یا بخش انتخاب شده

Outside Borders

High light color (ایجاد برجستگى به کمک رنگها در پشت زمینه): جهت دادن جلوه ویژه و برجسته جلوه دادن بخش انتخاب شده به کمک انواع رنگها در قسمت پشت زمینه

Font color (رنگ خط): جهت انتخاب انواع رنگها براى متن نوشتارى یا انتخاب شده

Toolbar Options (دکمه هاى اضافى): جهت انتخاب و  افزودن (یا برداشتن) ابزار هاى اضافى مورد لزوم به این قسمت.

تذکر:

در پایین هر صفحه سه Tab وجود دارد:

1.Normal Tab

حالت عادی می باشد که می توانیم آن را Edit کنیم.

2. HTML Tab

source (زبان طراحی) صفحات وب را به روش HTML نشان می دهد و کسانی که به این زبان تسلط داشته باشند می توانند با سادگی تغییرات لازم را در آن ایجاد نمایند.

3. Preview Tab

پیش نمایش صفحه ساخته شده می باشد. به ما نشان می دهد که این صفحه چگونه در اینترنت دیده خواهد شد ولی در این حالت دیگر نمی توان چیزی را در داخل متن(صفحه) تغییر داد. فرق آن با (preview استاندارد) این است که آن پیش نمایش صفحه را ذخیره کرده و در browser اینترنت عملاً نشان می دهد.

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢
تگ ها :