Menu bar (میله فهرست):

File (پرونده):

 New (صفحه جدید): جهت ایجاد یا باز کردن صفحه جدید

Open (باز کردن): جهت باز کردن صفحات مورد نیاز قبلى

Close: بستن

Open Web :

Close Web :

Save (ذخیره): جهت ذخیره نمودن کارهاى انجام شده

Save As :

Save All :

Search (جستجو): جهت جستجو و یافتن فایلها و مدارک مورد نیاز در کامپیوتر یا شبکه

Publish Web (صدور وب): جهت انتشار یا قرار دادن سایت ساخته شده در سرور و سایت اصلى ( انتقال یا انتشار پوشه یا صفحه ساخته شده به اینترنت واقعی که در اینحالت پنجره ای باز شده و با دادن آدرس می توانیم این عمل را انجام دهیم. البته در هنگام انتقال username و password را هم می خواهد.)

Import :

Export :

Preview in Browser (مشاهده در جستجوگر وب): جهت مشاهد صفحه ساخته شده در جستجو گر وب مثلا" Internet Explorer یا برنامه Netescape و نسبت به Preview Tab پایین صفحه واقعی تر و قابل اعتماد تر است.

Page Setup :

Print Preview :

Print (چاپ): جهت چاپ نمودن صفحات مورد نظر

Send :

Properties :

Recent Files :

Recent Webs :

Exit

Edit(ویرایش):

Undo  :

Redo :

Cut (برش): جهت بریدن و برداشتن بخشى از متن ، عکس و یا قسمت انتخاب شده جهت درج در بخشى دیگر

Copy (کپی): جهت برداشتن نسخه یا کپى  بخشى از متن ، عکس و یا قسمت انتخاب شده جهت درج در بخشى دیگر ( Ctrl + C )

Office Clipboard

Paste(الصاق): جهت الصاق یا چسباندن قسمت کپى یا بریده شده موجود در حافظه ( clipboard ) در بخش مورد نظر ( Ctrl + X )

Paste Special :

Delete :

Select All :

Find :

Replace :

 :Check out :

Check in :

Undo check out :

Task :

Insert (قرار دادن یا گذاشتن):

Break :

Horizontal Line :

Inline Frame :

Date and Time :

Symbol :

Comment :

Navigation :

Page Banner :

 :Web Componentیکسری افه ها را در اختیار کاربر قرار می دهد. از جمله:

      :hover Button میتوانید کلمه ای را از طریق این به صفحه ای یا سایتی اتصال دهید. و هنگامی که بیننده روی آن می آید می تواند جلوه های ویژه ای در صفحه مربوطه ایجاد کند.

      :marquee متن انتخابی یا نوشته شده را متحرک می کند با تغییر جهت و رنگ پس زمینه و ...

:Banner Ad manager که شما می توانید با استفاده از دکمه Add عکسها و تصاویر انتخابی را در این قسمت قرار داده و حتی در بخش link toآن را به سایت یا صفحه ای متصل کنیدو جلوه خاصی نیز در قسمت Effect به آن بدهیم.

نکته مهم: بعضی ااز این افه ها را فقط می توانیم درون اینترنت واقعی ببینیم.

:web search برای درون سایت میتوانیم جستجوگر بگذاریم.

:hit counter برای درون سایت می توانیم شمارشگر بازدید کننده بگذارید.

:photo gallary برای درون سایت می توانیم عکسها را به صورت گالری بدهیم.

تذکر مهم:

بهتر است تا حد امکان از گذاشتن چنین قرتی بازیهایی درون سایت خود، خودداری کنیم چرا که بعضی از اینها سایت را سنگین کرده و حال بیننده را به هم می زند.

Database :

Form :

Picture :

File :

Bookmark :

Hyperlink :

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢
تگ ها :