جلسه هفت(توابع داخلی ویژوال بیسیک6)

LoadPicture: این تابع یک تصویر را به برنامه اضافه می کند. در داخل پرانتز مسیر تصویر قرار می گیرد.مثل: Image1.Picture = LoadPicture(“c:\Pic1.bmp”)MsgBox: تابعی است که یک جعبه پیام را به کاربر نشان می دهد.

همانطور که می بینید جعبه پیام یک آیکون، یک پیام و چند دکمه فرمان دارد. شکل کلی این دستور به صورت مقابل است.intResponse=MsgBox(strPrompt,intStyle,strTilte)آرگمان اول اجباری و بقیه ارگمان ها اختیاری است. StrPrompt پیامی است که جعبه پیام نشان می دهد. اگر آرگمان های دیگر را مشخص نکنیم تنها پیام با دکمه OK نشان داده می شود. آرگمان دوم نوع دکمه ها و آیکون ها را مشخص می کند. strTitle تیتر جعبه پیام را مشخص می کند. intResponse کد دکمه ای را که کاربر فشار داده در خود نگه می دارد که با دستور If یا Select case می توان آن را بررسی کرد. دکمه های این جعبه در لیست پایین آمده است:vbOkOnly                  دکمه OK vbOKCancel              دکمه های OK و CancelvbAbortRetryIgnore   دکمه های Abort,Retry,IgnorevbYesNoCancel         دکمه های Yes,No,Cancel vbYesNo                   دکمه های Yes,NovbRetryCancel           دکمه های Retry,Cancelآیکون هایی که می توان استفاده کرد به شرح زیر است:

vbCritical               

vbQuestion            

vbExclamation       

vbInformation        

بین دکمه و ایکون باید علامت + بگذاریم. مقدارهایی که جعبه پیام می تواند بر گرداند به شرح زیر است:
نام ثابتمقدار
vbOK1
vbCancel2
vbAbort3
vbRetry4
vbIgnore5
vbYes6
vbNo7
مثال:Dim I As IntegerI = MsgBox("Do you want to exit?", vbYesNo + vbQuestion, "Exit")Select Case (I)    Case 6        MsgBox ("Yes")    Case 7        MsgBox ("No")End SelectInputBox: جعبه ای که سوالی می کند و کاربر باید جواب را وارد کند.شکل کلی تابع به صورت زیر است:strAnswer = InputBox (پیام,تیتر,مقدار پیش فرض)توابع عددی: Int(Value)          محاسبه جزء صحیحFix(Value)         اعشار را از عدد حذف می کند.Log(Value)       محاسبه لگاریتم طبیعی Atn(Value)        محاسبه آرکتانژانت         Cos(Value)       محاسبه کسینوسSin(Value)        محاسبه سینوسTan(Value)       محاسبه تانژانت Abs(Value)      محاسبه قدر مطلقSqr(Value)        محاسبه جذراین توابع با عدد های داخل پرانتز سروکار دارند.توابع تشخیص نوع: IsEmpty()     اگر متغییر داخل پرانتز مقدار نگرفته باشد True برمی گر داند.IsNull()         اگر مقدار متغییر داخل پرانتز Null باشد True برمی گر داند.IsNumeric()  اگر متغییر داخل پرانتز از نوع عددی باشد یا توانایی تبدیل به عدد را داشته باشد True برمی گر داند.توابع تبدیل نوع:  این توابع برای تغییر نوع یک متغییر به نوع دیگر به کار می رود. مسئله مهمی که باید توجه کنید این است که باید حدود انواع متغییر را در نظر بگیرید تا ازاین توابع انتظار درست کار کردن داشته باشید.CBool()  تبدیل آرگمان به BooleanCByte()  تبدیل آرگمان به  ByteCCur()   تبدیل آرگمان به  CurrencyCDbl()   تبدیل آرگمان به Double CDec()  تبدیل آرگمان به  DecimalCInt()    تبدیل آرگمان به  IntegerCLng()  تبدیل آرگمان به  LongCSng()  تبدیل آرگمان به  SingleCStr()   تبدیل آرگمان به  StringCVar()  تبدیل آرگمان به  Variantتوابع رشته:Len()   تعداد حرف یک متغییر String را برمی گرداند.Right() قسمتی از یک رشته را از سمت راست بر می گرداند.Left() قسمتی از یک رشته را از سمت چپ بر می گرداند.Mid() قسمتی از یک رشته را از وسط بر می گرداند.مثال: Dim str,str1,str2,str3 as Stringstr = “abcdefg”str1 = Right(str,2)   ‘ fgstr2 = Left(str,2)     ‘ abstr3 = Mid(str,3,2)  ‘ cdUCase() تمام حروف متن داخلش را تبدیل به حروف بزرگ می کند.LCase() تمام حروف متن داخلش را تبدیل به حروف کوچک می کند.    توابع اسکی: هر کاراکتر دارای یک کد است.توابع Chr() و Asc() برای تبدیل اعداد به کاراکتر و بلعکس هستند.مثال:Str = Chr(65) ‘ AI = Asc(“A”) ‘65 

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٧
تگ ها :