دیاگرام متن Context Diagram

اولین دیاگرام SSADM دیاگرام متن می باشد . این دیاگرام کلیات سیستم را منعکس می کند و از بیان جزئیات در این دیاگرام جداً خودداری می کنیم .

در دیاگرام متن ما سیستم را درون مربع در وسط فرم قرار می دهیم . هر فرد ، سازمان و یا ارگانی که به نحوی با سیستم در تعامل است و ما قصد داریم تعامل آن را میکانیزه کنیم را به عنوان موجودیت خارجی در نظر گرفته و درون بیضی دور سیستم قرار می دهیم . در SSADM ما می توانیم حاکثر 12 موجودیت خارجی داشته باشیم . اگر تعداد موجودیت های خارجی ما بیشتر از 12 موجودیت باشد ، سیستم را به چند بخش تقسیم کرده و برای هر بخش یک دیاگرام متن ترسیم می کنیم . به هر موجودیت یک کد نسبت می دهیم که با حروف M1,M2,M3,… مشخص می کنیم . اگر چند موجودیت تعامل یکسانی با سیستم دارند می توان آنها را با هم ترکیب کرد و تحت عنوان یک موجودیت تعامل آنها را با سیستم مشخص نمود . می توان فقط برای گزارشگیری موجودیتی که درون سیستم قرار دارد را به عنوان موجودیت خارجی در نظر گرفت . تعامل میان موجودیت های خارجی و سیستم را از طریق خطوط جریان داده ( Data Flow ) به تصویر می کشیم . این خطوط می بایست حتماً جهت دار باشند و مستقیم یا شکسته ترسیم شوند . بر روی خطوط جریان داده تعامل موجودیت خارجی و سیستم نوشته می شود . نکته اینکه از نوشتن فعل بر خط داده باید اجتناب کرد ، زیرا جهت خط نشان دهنده فعل است . در دیاگرام متن هیچ گاه تعامل میان موجودیت های خارجی را ترسیم نمی کنیم . در مواقع خاص اگر نیاز به ترسیم رابطه میان موجودیت های خارجی باشد این کار را با نقطه چین انجام می دهیم .در انتهای دیاگرام متن نموداری تحت عنوان چارت عملیاتی ترسیم می شود که عملکرد بخشهای داخلی سیستم را به تصویر می کشد . برای شکست پروژه در SSADM قائم به فرد نیستیم بلکه قائم به عملیات هستیم .

در زیر دیاگرام متن سیستم ارزشیابی اساتید را برای نمونه ترسیم می کنیم .

فرم دیاگرام متن سیستم ارزشیابی اساتید

فرم دیاگرام متن سیستم ورود و خروج پاسارگاد(یک نمونه دیاگرام متن دیگر)

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱