نمونه سوالات دانشکده برق-رایانه و فنآوری اطلاعات دانشگاه آزاد قزوین

نمونه سوالات دانشکده برق-رایانه و فنآوری اطلاعات دانشگاه آزاد قزوین

 

نام درس نام استاد 
الکترونیک نوریصدر
الکترونیک 1کعبی
الکترونیک 1شاه حسینی
الکترونیک 1نصر آبلدی
الکترونیک 1جعفری
الکترونیک 2جعفری
الکترونیک 2میر حسینی
الکترونیک 2شاه حسینی
الکترونیک 2جاودان
الکترونیک 2نصر آبلدی
الکترونیک3نصر آبلدی
الکترونیک3میر حسینی
الکترونیکدیجیتالجوادی
الکترو مغناطیسحاتم زاده
الکترومغناطیسنصیری
الگوریتمهای موازی میبدی
اتوماسیون در تولیدحاله
آشنایی با سییتم عامل کرسفی
آشنایی با سییتم عامل سجودی
اندازه گیری الکتریکیزبردست
اندازه گیری الکتریکیورهام
اصول سیستم های شبکه کرسفی
اصول شبکه رستمی
اصول طراحی کامپایلرشاپوری
اصول طراحی کامپایلرمعصومی
اصول طراحی پایگاه دادهمعصومی
اصول طراحی پایگاه داده محمودی
اصول طراحی سیستم عاملجهانیان
برنامه نویسی کامپیوترمهندسی
برنامه سازی پیشرفتهفهیمی مقدم
برنامه نویسی پیشرفته حسین آبادی
برنامه نویسی پیشرفته برومند نیا
برنامه نویسیحاج ابوطالبی
برنامه سازی 1صدری
برنامه سازی 2میرشجاعی
برنامه سازی 2گیلانیان
برنامه سازی پیشرفتهبهراد
برنامه سازی پیشرفتهحاج ابوطالبی
برنامه سازی وبکشفی
بررسی سیستم قدرت 1حسن زاده
بررسی سیستم قدرت 1نبوی
بینایی ماشینمحمودی
پردازش تکاملیعبادزاده
پردازنده شبکه ایحسین آبادی
پایگاه داده کیوان پور
پایگاه داده علی اکبر پور - خواجه وند
پایگاه داده پیشرفتهمحمودی
تجزیه و تحلیل سیستمهابخشی
تجزیه و تحلیل سیستمهاشاه منصوریان
تکنیک پالس

تجارت الکترونیکعباسی
تحقیق در عملیات

جبر خطیفخاریان
زبان تخصصیایروانی
زبان تخصصیشاکری
زبان تخصصینصیری
زبان تخصصیصدر
زبان ماشین و اسمبلیعلی اکبر پور
زبان ماشین و اسمبلیکرسفی
زبان ماشین و اسمبلیرستمی
رباتیک پیشرفتهحبیب نژاد
ریاضیات گسستهشاکری
ریاضی مهندسیگروه علوم پایه
ریاضی مهندسی پیشرفتهحبیب نژاد
ریز پردازندهسرگلزایی
ریز پردازندهناصرشریف
ذخیره و بازیابی اطلاعاتمعصومی
ذخیره و بازیابی اطلاعاتمیرشجاعی
ذخیره و بازیابی اطلاعاتگیلانیان
ساختمان گسستهطباطبایی
ساختمان گسستهقلی زاده
ساختمان گسستهقیاسی
ساختمان و زبان ماشینشاکری
ساختمان دادهشاپوری
ساختمان دادهخلیقی
ساختمان دادهرهنمون
ساختمان دادهخواجه وند
ساختمان دادهگیلانیان
سیستمهای کنترل خطیحعفری
سیستمهای تجاریصدری
سیستمهای خبرهکنگاوری
سیستم های چند رسانه ایافتخاری مقدم
سیستم عاملسجودی
سیستم عاملخلیقی
سیستم عاملحقیقت
سیگنال و سیستم ازوجی
شبکه های کامپیوتریحسین آبادی
شبکه های کامپیوتریجوادی
شبکه های کامپیوتریبرومند نیا
شبکه های کامپیوتری پیشرفتهفتحی
شبکه عصبیرئیسی دانا
شیوه ارائه مطالب علمی و فنیافتخاری
طراحی الگوریتمنوراله
طراحی الگوریتمسجودی
طراحی الگوریتمخواجه وند
طراحی به کمک کامپیوترفخاریان
طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم ها

طراحی شیئ گراکلانتری
طراحی سیستم های مطمئنفائز
طراحی سیستم vlsiجهانیان
طراحی زبانهافهیمی مقدم
طراحی زبانهانوراله
طراحی زبانهاشاپوری
فازیعبادزاده
فیزیک الکترونیکمیرحسینی
فیزیک مدرنفرهمند
فیزیک مدرننحوی
فنآوری اطلاعاتمیرشجاعی
کنترل خطیطاهری
کنترل خطیفخاریان
کنترل خطیشعربافی
کنترل صنعتیفخاریان
کنترل پیشرفتهفخاریان
گرافیک کامپیوتریقلی زلده
گرافیک کامپیوتریقیاسی
مباحث ویژه 1ملا مطلبی
مباحث ویژه 2خویینی ها
مباحث پیشرفتهکنگاوری
مبانی کامپیوترگیلانیان
مبانی کامپیوترعلی اکبرپور
مبانی کامپیوترقیاسی
مبانی کامپیوتربرومند نیا
مبانی کامپیوترکرسفی
مبانی کامپیوترکشفی
مخابرات 1بخشی
مخابرات 1شجاع الدینی
ماشین های الکتریکی 1نبوی
ماشین های الکتریکی 1حسن زاده
ماشین های الکتریکی 2حسن زاده
ماشین های الکتریکی 2نبوی
مدارمنطقیافتخاری مقدم
مدارمنطقینجیبی
مدارمنطقیرستمی
مدارمنطقیشاکری
مدارمنطقیغلامی
مدارمنطقیصدر
مدارمنطقیساجدی
مدارمنطقیشجاع الدینی
مدارمنطقیدوسرانیان مقدم
مدارمنطقیپویان
مدار مخابراتیبخشی
مدار الکترونیکیدهقان
مدار الکتریکی 1کعبی
مدار الکتریکی 1ازوجی
مدار الکتریکیدهقان
مدار الکتریکی 1بهراد
مدار الکتریکی 1شعربافی
مدار الکتریکی 2بهراد
مدار الکتریکی 2موسوی
مدار الکتریکی 2حاتم زاده
مدار الکتریکی 2شجاع الدینی
مدار الکتریکی 2شهیدی
معماری کامپیوترحاج ابوطالبی
معماری کامپیوترساجدی
معماری کامپیوترناصرشریف
معماری کامپیوترصالح
معماری کامپیوترجهانیان
معماری کامپیوترزینالی
مهندسی اینترنترهنمون
مهندسی فنآوری اطلاعات 1برادران هاشمی
مهندسی فنآوری اطلاعات 2برادران هاشمی
مهندسی نرم افزار 1شاپوری
مهندسی نرم افزار 1غفاری
مهندسی نرم افزار 2کلانتری
مهندسی نرم افزار 2کیوان پور
مهندسی نرم افزار 2غفاری
مهندسی نرم افزار 2شاپوری
مستندسازیمیرشجاعی
مدیریت پروژه های کارآموز
ماشین 1

مدیریت استرانژیکعلیپور
مدیریت استرانژیکعباسی
مکاترونیک 1برازنده
میکروپروسسور 1پویان
میکروپروسسور 1ساجدی
نظریه مدارهای منطقیزینالی
نظریه زبانها و ماشین هاخواجه وند
نظریه زبانها و ماشین هاخلیقی
نظریه زبانها و ماشین هاغفاری
نظریه زبانها و ماشین هانوراله
هوش مصنوعیکنگاوری
هوش مصنوعیمحمودی
هوش مصنوعیکیوان پور
هوش مصنوعیخلیقی
یادگیری ماشینشیری
DSP

FPGA

VHDLنجیبی
MISشوندی
اقتصاد مهندسی
مانی شریفی

اقتصاد مهندسی
مهدی زاده

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٤
تگ ها :