یک سری لغات تخصصی کامپیوتر و ریاضی به همراه معانی

A
ضمانت کارایی مطلق   absolute performance guarantee
داده‌گونه‌ی انتزاعی   abstract data type
حالت پذیرفتنی   accepting state
تابع اَکرمن   Ackerman's function
تابع اَکرمن   Ackermann's function
گراف جهت‌دار بی‌دور   acyclic digraph
گراف جهت‌دار بی‌دور   acyclic directed graph
گراف بی‌دور   acyclic graph
مرتب‌ساز هرمی تطابقی   adaptive heap sort
مرتب‌ساز هرمی تطابقی   adaptive heapsort
درخت کی‌دی تطابقی   adaptive k-d tree
مرتب‌ساز تطابقی   adaptive sort
مرتب‌ساز محاسبه‌گر آدرس   address-calculation sort
نمایش لیست مجاورت   adjacency-list representation
نمایش ماتریس مجاورت   adjacency-matrix representation
لیست مجاورت   adjacency list
ماتریس مجاورت   adjacency matrix
مجاور   adjacent
رأس مجاز   admissible vertex
داده‌گونه‌ی انتزاعی   ADT (abstract data type)
رقیب   adversary
الگوریتم   algorithm
الگوریتم بی   algorithm B
کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس   all pairs shortest path
الفبا   alphabet
مسیر تناوبی   alternating path
ماشین تورینگ تناوبی   alternating Turing machine
تناوب   alternation
هزینه‌ی سرشکن‌شده   amortized cost
بدترین حالت سرشکن‌شده   amortized worst case
جَد   ancestor
و   and
مؤسسه‌ی استاندارد ملی امریکا   ANSI
پادزنجیره   antichain
پادمتقارن   antisymmetric
الگوریتم تقریبی   approximation algorithm
کمان   arc
آرایه   array
اندیس آرایه   array index
ادغام آرایه   array merging
مَفصل   articulation point
مَفصل   articulation vertex
مسئله‌ی گمارش   assignment problem
لیست شرکت‌پذیری   association list
شرکت‌پذیری (انجمنی)   associative
آرایه‌ی انجمنی   associative array
کران مجانبی   asymptotic bound
کران پایین مجانبی   asymptotic lower bound
پیچیدگی حافظه‌ی مجانبی   asymptotic space complexity
پیچیدگی زمانی مجانبی   asymptotic time complexity
کران بالای مجانبی   asymptotic upper bound
تساوی مجانبی   asymptotically equal to
کران دقیق مجانبی   asymptotically tight bound
مسیر افزایشی   augmenting path
اتوماتون (ماشین خودکار) ؟   automaton
شبیه‌سازی اتوماتون   automaton simulation
حالت متوسط   average-case
هزینه‌ی حالت متوسط   average-case cost
درخت اِی‌وی‌اِل   AVL tree
B
درخت بی‌پلاس   B+-tree
پس‌گرد   backtracking
گردایه (مجموعه‌ی چندگانه) ؟   bag
توازن   balance
درخت دودویی جست‌وجوی متوازن   balanced binary search tree
درخت دودویی متوازن   balanced binary tree
مرتب‌ساز ادغامی k-راهی متوازن   balanced k-way merge sort
مرتب‌ساز ادغامی متوازن   balanced merge sort
ادغام چندراهی متوازن   balanced multiway merge
گره‌ی متوازن   balanced node
مرتب‌ساز سریع متوازن   balanced quicksort
مرتب‌ساز ادغامی دوراهی متوازن   balanced two-way merge sort
الگوریتم بلمن-فورد   Bellman-Ford algorithm
قانون بن‌فورد   Benford's law
بهترین حالت   best-case
هزینه‌ی بهترین حالت   best-case cost
جست‌وجوی بهتراوّل   best first search
مؤلفه‌ی دوهمبند   biconnected component
گراف دوهمبند   biconnected graph
مرتب‌ساز حبابی دوجهته   bidirectional bubble sort
نماد اُیِ بزرگ   big-O notation
مرتب‌ساز سطلی ؟   bin sort
تابع دودویی   binary function
الگوریتم ب‌م‌م دودویی   binary GCD algorithm
مرتب‌ساز درجی دودویی   binary insertion sort
صف اولویت دودویی   binary priority queue
رابطه‌ی دودویی   binary relation
جست‌وجوی دودویی   binary search
تِرای دودویی   binary trie
مرتب‌ساز بینگو   bingo sort
گراف دوبخشی   bipartite graph
تطابق دوبخشی   bipartite matching
نیم‌ساز   bisector
آرایه‌ی بیتی   bit vector
بلوک   block
شاره‌ی انسدادی ؟   blocking flow
شکوفه ؟   blossom
بولی   boolean
عبارت بولی   boolean expression
تابع بولی   boolean function
فروشنده‌ی دوره‌گرد با گلوگاه   bottleneck traveling salesman
مرتب‌ساز مبنایی پایین به بالا   bottom-up radix sort
اتوماتون درختی پایین به بالا   bottom-up tree automaton
نمایش مبتنی بر کرانه   boundary-based representation
صف کران‌دار   bounded queue
پشته‌ی کران‌دار   bounded stack
انشعاب و حد   branch and bound
انشعاب   branching
جست‌وجوی سطحی   breadth first search
الگوریتم برزنهام   Bresenham's algorithm
مرتب‌ساز خشتی   brick sort
پل   bridge
الگوریتم موزه‌ی انگلیسی   British Museum algorithm
کورکورانه   brute force
درخت بی‌اس‌پی   BSP-tree
مرتب‌ساز حبابی   bubble sort
سطل   bucket
آرایه‌ی سطلی   bucket array
مرتب‌ساز سطلی   bucket sort
روش سطل‌بندی   bucketing method
مسئله‌ی معاهده‌ی رومی   Byzantine Agreement Problem
ژنرال‌های رومی   Byzantine generals
C
حسابان سیستم‌های ارتباطی   Calculus of Communicating Systems
رده‌ی پیچیدگی متعارف (کانونی)   canonical complexity class
مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت محدود   capacitated facility location
ظرفیت   capacity
قید ظرفیت   capacity constraint
حسابان سیستم‌های ارتباطی   CCS (Calculus of Communicating Systems)
مدل وارسی سلول   cell probe model
اتوماتون سلولی   cellular automaton
مرکز ثقل   centroid
گواهی   certificate
زنجیره   chain
فرزند   child
مسئله‌ی پستچی چینی   Chinese postman problem
قضیه‌ی باقی‌مانده‌ی چینی   Chinese remainder theorem
الگوریتم کریستفاید   Christofides algorithm
مکاشفه‌ی کریستفاید   Christofides heuristic
شاخص رنگی   chromatic index
عدد رنگی   chromatic number
تز چرچ-تورینگ   Church-Turing thesis
مدار   circuit
پیچیدگی مدار   circuit complexity
مسئله‌ی ارزش مدار   circuit value problem
لیست حلقوی   circular list
مسیر دوری   circular path
صف حلقوی   circular queue
خوشه   clique
مسئله‌ی خوشه   clique problem
بازگشت تجمعی   collective recursion
تصادم   collision
مرتب‌ساز شانه‌ای   comb sort
پردازه‌های ترتیبی ارتباطی ؟   Communicating Sequential Processes
جابه‌جایی   commutative
مرتب‌ساز مقایسه‌ای   comparison sort
تحلیل رقابتی   competitive analysis
نسبت رقابتی   competitive ratio
مکمل   complement
درخت دودویی کامل   complete binary tree
گراف کامل   complete graph
درخت کامل   complete tree
پیچیدگی   complexity
رده‌ی پیچیدگی   complexity class
محاسبه‌پذیر   computable
تابع محاسبه‌پذیر   computable function
تابع مقعر   concave function
شاره‌ی هم‌زمان   concurrent flow
پیکربندی   configuration
ترکیب عطفی   conjunction
مؤلفه‌های همبند   connected component
گراف همبند   connected graph
هم NP ؟   coNP
تابع ثابت   constant function
مسئله‌ی کوله‌پشتی پیوسته   continuous knapsack problem
قضیه‌ی کوک   Cook's theorem
کاهش کوک   Cook reduction
مرتب‌ساز شمارشی   counting sort
مسئله‌ی مسیر بحرانی   critical path problem
برش   cut
رأس برشی   cut vertex
صفحه‌ی برشی   cutting plane
قضیه‌ی برشی   cutting theorem
دور   cycle
D
گراف بی‌دور جهت‌دار   DAG (directed acyclic graph)
کوتاه‌ترین مسیرها در گراف بی‌دور جهت‌دار   DAG shortest paths
گراف زیردنباله‌ی بی‌دور جهت‌دار   DASG (directed acyclic subsequence graph)
داده‌ساختار   data structure
داده‌پایگاه   database
تصمیم‌پذیر   decidable
زبان تصمیم‌پذیر   decidable language
مسئله‌ی تصمیم   decision problem
درخت تصمیم   decision tree
مسئله‌ی جست‌وجوی تجزیه‌پذیر   decomposable searching problem
درجه   degree
حذف   delete
گراف متراکم   dense graph
عمق   depth
جست‌وجوی عمقی   depth first search
صف دوسر   deque
پریش   derangement
اولاد   descendant
قطعی   deterministic
الگوریتم قطعی   deterministic algorithm
اتوماتون متناهی قطعی   deterministic finite automaton
اتوماتون حالت ‌متناهی قطعی   deterministic finite state automaton
ماشین حالت ‌متناهی قطعی   deterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی قطعی   deterministic finite tree automaton
اتوماتون پشته‌ای قطعی   deterministic pushdown automaton
اتوماتون درختی قطعی   deterministic tree automaton
الگوریتم دویچ-جوزا   Deutsch-Jozsa algorithm
اتوماتون متناهی قطعی   DFA (deterministic finite automaton)
جست‌وجوی عمقی   DFS (depth first search)
جنگل جست‌وجوی عمقی   DFS forest
اتوماتون درختی متناهی قطعی   DFTA (deterministic finite tree automaton)
قطری کردن   diagonalization
قطر   diameter
فرهنگ داده‌ای   dictionary
تفاضل   difference
گراف جهت‌دار   digraph
الگوریتم دایسترا   Dijkstra's algorithm
مرتب‌ساز شانه‌ای ؟   diminishing increment sort
شام فلاسفه (فلاسفه‌ی گرسنه) ؟   dining philosophers
گراف بی‌دور جهت‌دار   directed acyclic graph
گراف زیردنباله‌ی بی‌دور جهت‌دار   directed acyclic subsequence graph
گراف جهت‌دار   directed graph
p-مرکز گسسته   discrete p-center
داده‌ساختار مجموعه‌ی مجزا   disjoint-set data structure
جنگل مجموعه‌ی مجزا   disjoint-set forest
مجموعه‌ی مجزا   disjoint set
ترکیب فصلی   disjunction
مرتب‌ساز توزیعی   distribution sort
پیچیدگی توزیعی   distributional complexity
تقسیم‌وحل   divide and conquer
تقسیم و ترکیب پیش از حل   divide and marriage before conquest
دامنه   domain
قانون روز رستاخیز (روزشمار)   Doomsday rule
مرتب‌ساز حبابی دوجهته   double-direction bubble sort
درهم‌سازی مضاعف   double hashing
دوران مضاعف   double rotation
صفِ دوسر   doubly-ended queue
لیست پیوندی دوطرفه   doubly linked list
اتوماتون پشته‌ای قطعی   DPDA (deterministic pushdown automaton)
دوگان   dual
پویا   dynamic
آرایه‌ی پویا   dynamic array
درهم‌سازی پویا   dynamic hashing
برنامه‌ریزی پویا   dynamic programming
درخت پویا   dynamic tree
تبدیل پویاسازی   dynamization transformation
E
یال   edge
رنگ‌آمیزی یالی   edge coloring
همبندی یالی   edge connectivity
تقاطع یالی   edge crossing
کارایی   efficiency
یکتایی اعضا   element uniqueness
داده‌ساختار حافظه‌ی خارجی   EM data structure
الگوریتم اقلیدس   Euclid's algorithm
الگوریتم اقلیدسی   Euclidean algorithm
فاصله‌ی اقلیدسی   Euclidean distance
درخت اشتاینر اقلیدسی   Euclidean Steiner tree
مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد اقلیدسی   Euclidean traveling salesman problem
دور اویلری   Euler cycle
تور اویلری   Euler tour
گراف اویلری   Eulerian graph
مسیر اویلری   Eulerian path
مرتب‌ساز تعویضی   exchange sort
یای انحصاری (مانع‌الجمع)   exclusive or
حالت وجودی   existential state
گراف توسعه‌دهنده   expander graph
نمایی   exponential
الگوریتم اقلیدس گسترش‌یافته   extended Euclid's algorithm
الگوریتم حافظه‌ی خارجی   external memory algorithm
داده‌ساختار حافظه‌ی خارجی   external memory data structure
ادغام خارجی   external merge
مرتب‌ساز ادغامی خارجی   external merge sort
مرتب‌ساز سریع خارجی   external quicksort
مرتب‌ساز مبنایی خارجی   external radix sort
مرتب‌ساز خارجی   external sort
نقطه‌ی کُنج   extreme point
F
مکان‌یابی تسهیلات   facility location
فاکتوریل   factorial
ناحیه‌ی امکان‌پذیر   feasible region
جواب امکان‌پذیر   feasible solution
یال بازخور (پس‌خورد)   feedback edge
الگوریتم فرگوسن-فُرکید   Ferguson-Forcade algorithm
عدد فیبوناچی   Fibonacci number
اعداد فیبوناچی   Fibonacci numbers
اولین ورودی- اولین خروجی   FIFO
اتوماتون متناهی   finite automaton
تبدیل فوریه‌ی متناهی   finite Fourier transform
اتوماتون حالت‌ متناهی   finite state automaton
ماشین حالت‌ متناهی   finite state machine
کمینه‌سازی ماشین حالت‌ متناهی   finite state machine minimization
مبدل حالت‌متناهی   finite state transducer
اولین ورودی- اولین خروجی   first-in, first-out
روش توریِ ثابت   fixed-grid method
مرتب‌ساز پرتوی ؟   flash sort
شاره   flow
بقای شاره   flow conservation
تابع شاره   flow function
شبکه‌ی شاره   flow network
الگوریتم فلوید-وارشال   Floyd-Warshall algorithm
فورد-بِلمن   Ford-Bellman
روش فورد-فاکرسن   Ford-Fulkerson method
جنگل   forest
زبان رسمی (صوری)   formal language
روش‌های رسمی   formal methods
درستی‌یابی رسمی   formal verification
فرکتال   fractal
مسئله‌ی کوله‌پشتی تقسیم‌پذیر   fractional knapsack problem
جواب کسری   fractional solution
یال آزاد   free edge
رأس آزاد   free vertex
آرایه‌ی پر   full array
درخت دودویی پر   full binary tree
مسئله‌ی گرافِ کاملاً پویا   fully dynamic graph problem
داده‌ساختار تمام‌ماندگار   fully persistent data structure
شمای تقریب کاملاً چندجمله‌ای   fully polynomial approximation scheme
تابع   function
یال فازی   fuzzy edge
گراف فازی   fuzzy graph
گره‌ی فازی   fuzzy node
تابع فازی   fuzzy set
G
تابع گاما   gamma function
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک   GCD
مسئله‌ی بهینه‌سازی هندسی   geometric optimization problem
بهینه‌ی سراسری   global optimum
گراف   graph
رنگ‌آمیزی گراف   graph coloring
ترسیم گراف   graph drawing
یک‌ریختی گراف‌ها   graph isomorphism
افراز گراف   graph partition
بزرگ‌ترین مخرج مشترک   greatest common denominator
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک   greatest common divisor
الگوریتم حریصانه   greedy algorithm
مکاشفه‌ی حریصانه   greedy heuristic
ترسیم شبکه‌ای (روی توری) ؟   grid drawing
الگوریتم گراوِر   Grover's algorithm
H
مسئله‌ی توقف   halting problem
دور همیلتنی   Hamiltonian cycle
درهم‌سازی   hash
تابع درهم‌ساز   hash function
جدول درهم‌سازی   hash table
فاصله‌ی هاسدورف   Hausdorff distance
سر   head
مرتب‌ساز هرمی   heap sort
مرتب‌ساز هرمی   heapsort
اژدهای هرتر-هیوِی   Herter-Heighway Dragon
مکاشفه‌ای   heuristic
مدل مارکوف مخفی   hidden Markov model
مرتب‌ساز نمودار ستونی   histogram sort
مدل مارکوف مخفی   HMM (hidden Markov model)
همسان‌ریخت   homeomorphic
هم‌ریخت   homomorphic
نقشه‌ی دید افقی   horizontal visibility map
قانون هورنر   Horner's rule
الگوریتم آمیخته   hybrid algorithm
ابریال   hyperedge
ابرگراف   hypergraph
I
توصیف آنی   ID (instantaneous description)
ادغام ایده‌آل   ideal merge
استلزام   implication
نتیجه می‌دهد   implies
انشعاب ورودی   in-branching
درجه‌ی ورودی   in-degree
پیمایش میان‌ترتیب   in-order traversal
ادغام درجا   in-place merging
مرتب‌ساز درجا   in-place sort
اصل ردّ و شمول   inclusion-exclusion principle
یای منطقی   inclusive or
رشته‌ی فشرده‌نشدنی   incompressible string
مجموعه‌ی مستقل   independent set
کران نظریه‌ی اطلاعاتی   information theoretic bound
پیمایش میان‌ترتیب   inorder traversal
مرتب‌ساز درجی   insertion sort
توصیف آنی   instantaneous description
شاره‌ی چندکالایی صحیح   integer multi-commodity flow
چندوجهی صحیح   integer polyhedron
سیستم اثبات محاوره‌ای   interactive proof system
نمایش مبتنی بر درون   interior-based representation
گره‌ی داخلی   internal node
مسیر داخلی   internal path
مرتب‌ساز داخلی   internal sort
مرتب‌ساز درون‌یابی   interpolation sort
اشتراک   intersection
درخت بازه   interval tree
حل نشدنی   intractable
مرتب‌ساز خودآزما ؟   intro sort
مرتب‌ساز خودآزما   introsort
مرتب‌ساز خودآزما   introspection sort
مرتب‌ساز خودآزما   introspective sort
نابازتاب   irreflexive
یکریخت   isomorphic
تکرار   iteration
J
مرتب‌ساز j   j sort
الگوریتم جانسون   Johnson's algorithm
مرتب‌ساز j   jsort
K
k-رنگ‌آمیزی   k-coloring
k-بعدی   k-dimensional
ادغام k-راهی   k-way merge
مرتب‌ساز ادغامی k-راهی   k-way merge sort
نقشه‌ی کارنو   Karnaugh map
کاهش کارپ   Karp reduction
کلید   key
پل‌های کونیگسبرگ   Koenigsberg bridges
پیچیدگی کالموگروف   Kolmogorov complexity
نامساوی کرافت   Kraft's inequality
ساختارِ کریپک   Kripke structure
الگوریتم کروسکال   Kruskal's algorithm
اعداد فیبوناچی مرتبه‌ی kاُم   kth order Fibonacci numbers
kاُمین کوتاه‌ترین مسیر   kth shortest path
kاُمین کوتاه‌ترین مسیر   kth shortest path
نمودار کِی‌وی   KV diagram
L
کاهش l   l-reduction
گراف برچسب‌دار   labeled graph
زبان   language
آخرین ورودی-اولین خروجی   last-in, first-out
شبکه   lattice
گراف جهت‌دار لایه‌شده   layered digraph
گراف لایه‌شده   layered graph
کوچک‌ترین مضرب مشترک   LCM (least common multiple)
کوچک‌ترین مضرب مشترک   least common multiple
آخرین ورودی-اولین خروجی   LIFO
خطی   linear
مرتب‌ساز درجی خطی   linear insertion sort
ترتیب خطی   linear order
مرتب‌ساز وارسی خطی   linear probing sort
ضرب خطی   linear product
پیوند   link
لیست پیوندی   linked list
لیست   list
نماد اُیِ کوچک   little-o notation
لگاریتمی   logarithmic
قانون لاتکا   Lotka's law
کران پایین   lower bound
ماتریس پایین‌مثلثی   lower triangular matrix
M
فاصله‌ی منهتنی   Manhattan distance
کاهش چندبه‌یک   many-one reduction
زنجیره‌ی مارکوف   Markov chain
یال تطابق‌یافته   matched edge
رأس تطابق‌یافته   matched vertex
تطابق   matching
ماتریس   matrix
ماکزیمم   max
مجموعه‌ی مستقل ماکزیمم   maximal independent set
مؤلفه‌ی ماکزیمال‌همبند   maximally connected component
مسئله‌ی شاره‌ی ماکزیمم   maximum-flow problem
تطابق دوبخشی ماکزیمم   maximum bipartite matching
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده   MBB (minimum bounding box)
ماشین میلی   Mealy machine
میانگین   mean
میانه   median
به‌خاطرسپاری   memoization
ادغام   merge
مرتب‌ساز ادغامی   merge sort
تابع مرومورفیک   meromorphic function
مینیمم   min
تجزیه‌ی پادزنجیری کمینه   minimal antichain decomposition
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده   minimum bounding box
درخت فراگیر با کم‌ترین کُد   minimum code spanning tree
درخت فراگیر با کم‌ترین هزینه   minimum cost spanning tree
برش مینیمم   minimum cut
درخت فراگیر مینیمم   minimum spanning tree
برش رأسی مینیمم   minimum vertex cut
مُد   mode
بررسی مدل   model checking
مدل محاسبه   model of computation
نمایی ملایم   moderately exponential
نزولی یکنواخت   monotonically decreasing
صعودی یکنواخت   monotonically increasing
ماشین مور   Moore machine
حرکت (انتقال)   move
درخت فراگیر مینیمم   MST (minimum spanning tree)
شاره‌ی چندکالایی   multi-commodity flow
مجموعه‌ی چندگانه   multi-set
گراف چندگانه   multigraph
تصمیم چندراهه   multiway decision
ادغام چندراهی   multiway merge
N
تابع n-تایی   n-ary function
کاهش‌پذیری چندبه‌یک ان‌سی   NC many-one reducibility
جست‌وجوی نزدیک‌ترین همسایه   nearest neighbor search
نقیض (نفی)   negation
شاره‌ی شبکه   network flow
مسئله‌ی شاره‌ی شبکه   network flow problem
حالت بعد   next state
اتوماتون متناهی غیرقطعی   NFA (nondeterministic finite automaton)
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی   NFTA (nondeterministic finite tree automaton)
مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فن‌آوری آمریکا   NIST
گره   node
ادغام نامتوازن   nonbalanced merge
مرتب‌ساز ادغامی نامتوازن   nonbalanced merge sort
غیرقطعی   nondeterministic
الگوریتم غیرقطعی   nondeterministic algorithm
اتوماتون متناهی غیرقطعی   nondeterministic finite automaton
ماشین حالت متناهی غیرقطعی   nondeterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی   nondeterministic finite tree automaton
زمان چندجمله‌ای غیرقطعی   nondeterministic polynomial time
اتوماتون درختی غیرقطعی   nondeterministic tree automaton
ماشین تورینگ غیرقطعی   nondeterministic Turing machine
ادغام غیرتکراری   noniterative merge
چنین نیست که   not
زبان ان‌پی تمام   NP-complete language
تابع صفرتایی   nullary function
O
نماد اُیِ بزرگ   O
نماد اُیِ بزرگ   O notation
نماد اُیِ کوچک   o notation
تابع هدف   objective function
الگوریتم برون‌خط   off-line algorithm
اُمگا   omega
اُمیکرون   omicron
الگوریتم برخط   on-line algorithm
یک-بُعدی   one-dimensional
بهینه   optimal
هزینه‌ی بهینه   optimal cost
ادغام بهینه   optimal merge
مسئله‌ی مثلث‌بندی بهینه‌ی چندضلعی   optimal polygon triangulation problem
ادغام چندمرحله‌ای بهینه   optimal polyphase merge
مرتب‌ساز ادغامی چندمرحله‌ای بهینه   optimal polyphase merge sort
جواب بهینه   optimal solution
مسئله‌ی مثلث‌بندی بهینه‌   optimal triangulation problem
مقدار بهینه   optimal value
مسئله‌ی بهینه‌سازی   optimization problem
یا   or
مجموعه‌ی ؟   oracle set
نوار ؟   oracle tape
ماشین تورینگ ؟   oracle Turing machine
ترتیب   order
نمودار تصمیم دودویی مرتب   ordered binary decision diagram
لیست پیوندی مرتب   ordered linked list
گراف بی‌دور جهت‌دار   oriented acyclic graph
گراف جهت‌دار   oriented graph
ترسیم متعامد   orthogonal drawing
چندضلعی مستقیم‌الخط متعامداً محدب   orthogonally convex rectilinear polygon
مرتب‌ساز ادغامی نوسانی   oscillating merge sort
انشعاب خروجی   out-branching
درجه‌ی خروجی   out-degree
P
مرتب‌ساز ادغامی p-راهی   p-way merge sort
استدلال لایه‌گذار   padding argument
جست‌وجوی پارامتری   parametric searching
تابع جزیی   partial function
ترتیب جزیی   partial order
تابع بازگشتی جزیی   partial recursive function
مسئله‌ی جزئاً تصمیم‌پذیر   partially decidable problem
مسئله‌ی گراف جزیی پویا   partially dynamic graph problem
مجموعه‌ی جزیی‌مرتب   partially ordered set
داده‌ساختار جزیی‌ماندگار   partially persistent data structure
مسیر   path
اتوماتون پشته‌ای   PDA (pushdown automaton)
تطابق کامل   perfect matching
ضمانت کارایی   performance guarantee
نسبت کارایی   performance ratio
داده‌ساختار ماندگار   persistent data structure
گراف مسطح   planar graph
گراف مسطح با خطوط مستقیم   planar straight-line graph
مسطح بودن   planarity
مسطح‌سازی   planarization
ماشین اشاره‌گر   pointer machine
پواسونی‌کردن   poissonization
چندوجهی   polyhedron
چندلگاریتمی   polylogarithmic
الگوریتم زمان‌چندجمله‌ای   polynomial-time algorithm
شمای تقریب زمان‌چندجمله‌ای   polynomial-time approximation scheme
تز چرچ-تورینگ زمان‌چندجمله‌ای   polynomial-time Church-Turing thesis
کاهش زمان‌چندجمله‌ای   polynomial-time reduction
چندجمله‌ای   polynomial
شمای تقریب چندجمله‌ای   polynomial approximation scheme
سلسله‌مراتب چندجمله‌ای   polynomial hierarchy
زمان چندجمله‌ای   polynomial time
ادغام چندمرحله‌ای   polyphase merge
مرتب‌ساز ادغامی چندمرحله‌ای   polyphase merge sort
مجموعه‌ی جزیی‌مرتب   poset
مسئله‌ی تناظر پست   Post's correspondence problem
مرتب‌ساز پستچی   postman's sort
تابع پتانسیل   potential function
الگوریتم پریم   Prim's algorithm
بازگشتی اصلی   primitive recursive
صف اولویت   priority queue
معمای اسیران   prisoner's dilemma
مولّد اعداد شبه‌تصادفی   PRNG (pseudo-random number generator)
الگوریتم احتمالی   probabilistic algorithm
ماشین تورینگ احتمالی   probabilistic Turing machine
اثبات بررسی‌پذیر احتمالی   probabilistically checkable proof
رویه   procedure
جبر پردازه‌ها   process algebra
سره   proper
رنگ‌آمیزی مجاز   proper coloring
زیرمجموعه‌ی سره   proper subset
هرس و جست‌وجو   prune and search
مولّد اعداد شبه‌تصادفی   pseudo-random number generator
عدد شبه‌تصادفی   pseudorandom number
اعداد فیبوناچی مرتبه‌ی pاُم   pth order Fibonacci numbers
زبان کاملاً تابعی   purely functional language
اتوماتون پشته‌ای   pushdown automaton
مبدل پشته‌ای   pushdown transducer
Q
مرتب‌ساز q   q sort
مرتب‌ساز q_m   qm sort
مرتب‌ساز q_m   qmsort
مرتب‌ساز q   qsort
قضیه‌ی پیچیدگی چهاردرخت ؟   quadtree complexity theorem
محاسبه‌ی کوانتمی   quantum computation
صف   queue
مرتب‌ساز سریع   quick sort
مرتب‌ساز سریع   quicksort
R
زبان بازگشتی‌شمارش‌پذیر   r.e. language
مرتب‌ساز مبنایی   radix sort
ماتریس ناهموار   ragged matrix
ماشین با دست‌رسی تصادفی   random access machine
اعداد تصادفی   random number
مولد اعداد تصادفی   random number generator
تصادفی‌سازی   randomization
الگوریتم تصادفی   randomized algorithm
پیچیدگی تصادفی‌   randomized complexity
گرد کردن تصادفی   randomized rounding
بُرد   range
مرتب‌ساز بازه‌ای   range sort
قابل دست‌یابی   reachable
تشخیص‌دهنده (شناسنده)   recognizer
ماتریس مستطیل‌شکل   rectangular matrix
مستقیم الخط   rectilinear
فاصله‌ی مستقیم   rectilinear distance
درخت اشتاینر مستقیم‌الخط   rectilinear Steiner tree
معادلات بازگشتی   recurrence equations
رابطه‌ی بازگشتی   recurrence relation
بازگشتی‌ها   recurrences
بازگشت   recursion
خاتمه‌ی بازگشت   recursion termination
درخت بازگشت   recursion tree
بازگشتی   recursive
داده‌ساختار بازگشتی   recursive data structure
زبان بازگشتی   recursive language
زبان بازگشتی‌شمارش‌پذیر   recursively enumerable language
پایه‌ی ساده‌شده   reduced basis
گراف جهت‌دار ساده‌شده   reduced digraph
کاهش، ساده‌سازی   reduction
بازتاب   reflexive
تجزیه‌ی منظم   regular decomposition
رابطه   relation
ساختار رابطه‌ای   relational structure
ضمانت کارایی نسبی   relative performance guarantee
ترمیم   relaxation
بازمقیاس‌پذیر   rescalable
مرتب‌ساز جهان محدود   restricted universe sort
الگوریتم rho-تقریبی   rho-approximation algorithm
روش رایس   Rice's method
مولد اعداد تصادفی   RNG
گراف تقریبی ?   rough graph
زمان اجرا   run time
S
برش s-t   s-t cut
یال اشباع‌شده   saturated edge
مرتب‌ساز انتخابی   selection sort
طوقه   self-loop
قضیه‌ی جداسازی   separation theorem
مجموعه   set
مکمل مجموعه   set complement
تفاضل مجموعه   set difference
اشتراک مجموعه   set intersection
اجتماع مجموعه   set union
حافظه‌ی اشتراکی   shared memory
مرتب‌ساز صدفی   shell sort
مرتب‌ساز صدفی   Shell sort
الگوریتم شور   Shor's algorithm
کوتاه‌ترین مسیر   shortest path
کوتاه‌ترین درخت فراگیر   shortest spanning tree
مثلث سرپینسکی   Sierpinski triangle
امضاء (نشان)   signature
ادغام ساده   simple merge
مسیر ساده   simple path
قضیه‌ی شبیه‌سازی   simulation theorem
مسئله‌ی کوتاه‌ترین مسیر به یک مقصد   single-destination shortest-path problem
مسئله‌ی کوتاه‌ترین مسیر بین یک زوج رأس   single-pair shortest-path problem
مسئله‌ی کوتاه‌ترین مسیر از یک مبدأ   single-source shortest-path problem
لیست پیوندی یک‌طرفه   singly linked list
تحلیل نقطه‌ی منفرد   singularity analysis
چاهک   sink
مرتب‌ساز فروبرنده   sink sort
مرتب‌ساز فروبرنده   sinking sort
تقارن چپ   skew symmetry
انتخاب شیب   slope selection
حل‌پذیر   solvable
مرتب‌سازی   sort
مرتب‌سازی درجا   sort in-place
مرتب‌سازی درجا   sort in place
مرتب‌ساز ادغامی   sort merge
الگوریتم مرتب‌سازی   sorting algorithm
منبع، مبدأ   source
تابع فضا ساختنی ؟   space-constructible function
گراف خلوت   sparse graph
ماتریس خلوت   sparse matrix
خلوت سازی   sparsification
ماتریس مربعی   square matrix
ریشه‌ی دوم   square root
کوتاه‌ترین درخت فراگیر   SST (shortest spanning tree)
پایدار   stable
پشته   stack
درخت پشته‌ای   stack tree
چندضلعی ستاره‌ای‌شکل   star-shaped polygon
حالت شروع   start state
حالت   state
ماشین حالت   state machine
گذر حالت   state transition
درخت مینیمم اشتاینر   Steiner minimum tree
نقطه‌ی اشتاینر   Steiner point
نسبت اشتاینر   Steiner ratio
درخت اشتاینر   Steiner tree
رأس اشتاینر   Steiner vertex
تقریب استرلینگ   Stirling's approximation
فرمول استرلینگ   Stirling's formula
مرتب‌ساز ساده‌لوحانه   stooge sort
ترسیم مستقیم الخط   straight-line drawing
اکیداً نزولی   strictly decreasing
اکیداً صعودی   strictly increasing
ماتریس اکیداً پایین مثلثی   strictly lower triangular matrix
ماتریس اکیداً بالا مثلثی   strictly upper triangular matrix
رشته   string
کراف قویاً همبند   strongly connected graph
قضیه‌ی ارگودیک زیرافزایشی   subadditive ergodic theorem
زیرگراف   subgraph
یکریختی زیرگراف‌ها   subgraph isomorphism
زیرمجموعه   subset
اتوماتون پسوندی   suffix automaton
زِبَر مجموعه   superset
ابَرچاهک   supersink
ابَرمنبع   supersource
متقارن   symmetric
تفاضل متقارن مجموعه   symmetric set difference
لیست پیوندی متقارن   symmetrically linked list
T
دُم   tail
آخرین بازگشت   tail recursion
منطق زمانی   temporal logic
پایانه   terminal
متن   text
تِتا   theta
سه بُعدی   three-dimensional
مرتب‌ساز ادغامی سه‌راهی   three-way merge sort
پیچیدگی زمان/حافظه   time/space complexity
مرتب‌ساز مبنایی بالا به پایین   top-down radix sort
اتوماتون درختیِ بالا به پایین   top-down tree automaton
مرتب‌ساز توپولوژیکی   top sort
ترتیب توپولوژیکی   topological order
مرتب‌ساز توپولوژیکی   topological sort
تابع کامل   total function
ترتیب کامل   total order
مسئله‌ی کاملاً تصمیم‌پذیر   totally decidable problem
مسئله‌ی کاملاً تصمیم‌ناپذیر   totally undecidable problem
تور   tour
مهارشدنی   tractable
مبدل   transducer
گذر (تغییر وضعیت)   transition
تابع گذر   transition function
ترایا (تراگذری)   transitive
ساده‌سازیِ ترایا   transitive reduction
فروشنده‌ی دوره‌گرد   traveling salesman
مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد   traveling salesman problem
فروشنده‌ی دوره‌گرد   travelling salesman
اتوماتون درختی   tree automaton
مرتب‌ساز درختی   tree sort
نامساوی مثلثی   triangle inequality
گراف سه‌همبند   triconnected graph
تابع سه‌تایی   trinary function
مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد   TSP (traveling salesman problem)
ماشین تورینگ   Turing machine
کاهش تورینگ   Turing reduction
مبدل تورینگ   Turing transducer
دو بُعدی   two-dimensional
لیست پیوندیِ دوطرفه   two-way linked list
لیست دوطرفه   two-way list
مرتب‌ساز ادغامی دو‌راهه   two-way merge sort
U
تابع یکتایی   unary function
تابع محاسبه‌ناپذیر   uncomputable function
مسئله‌ی محاسبه‌ناپذیر   uncomputable problem
تصمیم‌ناپذیر   undecidable
زبان تصمیم‌ناپذیر   undecidable language
مسئله‌ی تصمیم‌ناپذیر   undecidable problem
گراف غیرجهت‌دار   undirected graph
پیچیدگی مدار یک‌ریخت   uniform circuit complexity
خانواده‌ی مدارهای یک‌ریخت   uniform circuit family
ماتریس یکنواخت   uniform matrix
اجتماع   union
اجتماع اتوماتا   union of automata
حالت جامع   universal state
ماشین تورینگ جامع   universal Turing machine
جهان (مجموعه‌ی مرجع)   universe
حل‌نشدنی   unsolvable
مسئله‌ی حل‌نشدنی   unsolvable problem
لیست نامرتب   unsorted list
ماتریس بالامثلثی   upper triangular matrix
V
مسئله‌ی مسیریابی وسیله   vehicle routing problem
نمودار ویتچ   Veitch diagram
نمودار ون   Venn diagram
رأس   vertex
رنگ‌آمیزی رأسی   vertex coloring
همبندی رأسی   vertex connectivity
پوشش رأسی   vertex cover
مجموعه‌ی رأس‌ها   vertex set
نقشه‌ی دید عمودی   vertical visibility map
رأس‌ها   vertices
نقشه‌ی دید   visibility map
قابل دید   visible
الگوریتم ویتربی   Viterbi algorithm
مسئله‌ی مسیریابی وسیله   VRP (vehicle routing problem)
W
گشت   walk
مرتب‌ساز هرمی ضعیف   weak-heap sort
گراف وزن‌دار   weighted graph
گراف جهت‌دار وزن‌دار   weighted, directed graph
بدترین حالت   worst-case
هزینه‌ی بدترین حالت   worst-case cost
X
یای انحصاری   xor

 

برگرفته از http://ce.sharif.edu/~ghodsi/ds-alg-dic/dads-orig.html

  
نویسنده : ali gooliof ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٧
تگ ها : لغات تخصصی