معرفی عملگرهای مورد استفاده در JavaScript

در جاوا اسکرپت برای جمع، تفریق، مقایسه و بسیاری از عملیات دیگر از عملگرها استفاده می کنیم. عملگرها به چند دسته تقسیم می شوند : عملگرهای محاسباتی، مقایسه ای، جایگزینی، منطقی، رشته ای، و شرطی. در ادامه به ارائه توضیحاتی برای هر نوع از این عملگرها خواهیم پرداخت.

عملگرهای محاسباتی

از این نوع عملگرها برای انجام عملیات ریاضی نظیر جمع و ضرب استفاده می شود. می توانید این عملگرها را در اینجا مشاهده کنید ( در مثال زیر متغیر x را برابر 8 و متغیر y را برابر 4 در نظر بگیرید ) :

نامعملگرمثالنتیجهجمع+x + y12تفریق-x - y 4ضرب*x * y32تقسیم/x / y 2باقیمانده%9 % y 1افزایش++x++9کاهش--x--7

از عملگرهای افزایش و کاهش به ترتیب برای افزودن 1 به مقدار قبلی و کم کردن 1 از مقدار قبلی استفاده می شود.

عملگرهای جایگزینی

این عملگرها ترکیبی از عملگرهای دیگر هستند و به همین دلیل آنها را عملگرهای ترکیبی هم می نامند. می توانید این عملگرها را در جدول زیر مشاهده کنید ( در مثال زیر متغیر x را برابر 8 و متغیر y را برابر 4 در نظر بگیرید ) :

نامعملگرمثالعبارت معادل انتساب=x = 8 x = 8 انتساب جمع+=x += yx = x + y انتساب تفریق-=x -= y x = x - y انتساب ضرب*=x *= yx = x * y انتساب تقسیم/=x /= y x = x / y انتساب باقیمانده%=x %= y x = x % y
عملگرهای مقایسه ای

از این عملگرها برای مقایسه دو مقدار استفاده می شود که شامل عملگرهای زیر هستند.

در جدول زیر مقادیر x و y و z را مطابق زیر در نظر بگیرید و توجه داشته باشید که مقدار متغیرهای x و y عددی و مقدار متغیر z از نوع رشته ای است :

x = 4;
y = 8;
z = "4";
نامعملگرمثالنتیجهتساوی==x == z Trueهمانی===x === z Falseنامساوی!=x != y Trueبزرگتر از >x > y Falseکوچکتر از<x < y Trueبزرگتر یا مساوی >=x >= z Trueکوچکتر یا مساوی <=x <= y True

تفاوت عملگر تساوی با عملگر همانی در این است که در عملگر تساوی نوع متغیر ها در نظر گرفته نمی شود و اگر مقدار متغیرها با هم برابر باشد حتی اگر از یک نوع هم نباشند نتیجه True خواهد بود. ولی در عملگر همانی باید متغیرها مقداری مساوی داشته باشند و از یک نوع هم باشند تا نتیجه True باشد.

عملگرهای منطقی

این عملگرها برای انجام عملیات منطقی بر روی دو عبارت به کار می روند ( در مثال زیر متغیر x را برابر 8 و متغیر y را برابر 4 در نظر بگیرید ) :

نامعملگرمثالنتیجهنقیض!!(x==y)True!(y==3)Falseو&&(x=4 && y=8)True(x>4 && y=8)Falseیا||(x>4 || y=8)True(x>4 || y>8)False
عملگر رشته ای

از این عملگر برای چسباندن دو رشته به هم استفاده می شود. مثلاً برای اتصال دو متغیر از نوع رشته از این عملگر استفاده می شود.

نامعملگرمثالعملوند رشته ای+
  a = 'طراحی وب';
  b = 'با جاوا اسکرپت';
  c = a+b;

در مثال بالا مقدار متغیر c این است : 'طراحی وببا جاوا اسکرپت'
برای ایجا فاصله بین کلمه وب و کلمه با می توانیم یک فاصله خالی به یکی از متغیرهای a یا b اضافه کنیم یا با استفاده از عملوند رشته ای یک فضای خالی به متغیر c اضافه کنیم :

a = ' طراحی وب';
b ='با جاوا اسکرپت';
c = a+b;
------------------------------
a = 'طراحی وب';
b ='با جاوا اسکرپت';
c = a+' '+b;

در نتیجه کد بالا مقدار متغیر c به این صورت خواهد بود : 'طراحی وب با جاوا اسکرپت'

عملگر شرطی

در جاوا اسکرپت نوعی عملگر وجود دارد که بسته به شرایط مقداری را به یک متغیر تخصیص می دهد به این عملگر عملگر شرطی می گویند. ساختار این عملگر به صورت زیر است :

VAR_NAME=(شرط)?value1:value2

این عملگر در صورتی که شرط برقرار باشد مقدار اول را به متغیر می دهد و در صورت برقرار نبودن شرط مقدار دوم را به متغیر تخصیص می دهد. به مثال زیر توجه کنید :

age_group=(age>18)?'زیر سن بلوغ':'بزرگسال'

در این مثال اگر متغیر age بزرگتر از 18 باشد مقدار 'بزرگسال' به متغیر age_group تخصیص داده می شود و در صورتی که متغیر age کوچکتر از 18 باشد مقدار 'زیر سن بلوغ' به عنوان مقدار متغیر age_group قرار می گیرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید