یک سری لغات تخصصی کامپیوتر و ریاضی به همراه معانی

A ضمانت کارایی مطلق   absolute performance guarantee داده‌گونه‌ی انتزاعی   abstract data type حالت پذیرفتنی   accepting state تابع اَکرمن   Ackerman's function تابع اَکرمن   Ackermann's function گراف جهت‌دار بی‌دور   acyclic digraph گراف جهت‌دار بی‌دور   acyclic directed graph گراف بی‌دور   acyclic graph مرتب‌ساز هرمی تطابقی   adaptive heap sort مرتب‌ساز هرمی تطابقی   adaptive heapsort درخت کی‌دی تطابقی   adaptive k-d tree مرتب‌ساز تطابقی   adaptive sort مرتب‌ساز محاسبه‌گر آدرس   address-calculation sort نمایش لیست مجاورت   adjacency-list representation نمایش ماتریس مجاورت   adjacency-matrix representation لیست مجاورت   adjacency list ماتریس مجاورت   adjacency matrix مجاور   adjacent رأس مجاز   admissible vertex داده‌گونه‌ی انتزاعی   ADT (abstract data type) رقیب   adversary الگوریتم   algorithm الگوریتم بی   algorithm B کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس   all pairs shortest path الفبا   alphabet مسیر تناوبی   alternating path ماشین تورینگ تناوبی   alternating Turing machine تناوب   alternation هزینه‌ی سرشکن‌شده   amortized cost بدترین حالت سرشکن‌شده   amortized worst case جَد   ancestor و   and مؤسسه‌ی استاندارد ملی امریکا   ANSI پادزنجیره   antichain پادمتقارن   antisymmetric الگوریتم تقریبی   approximation algorithm کمان   arc آرایه   array اندیس آرایه   array index ادغام آرایه   array merging مَفصل   articulation point مَفصل   articulation vertex مسئله‌ی گمارش   assignment problem لیست شرکت‌پذیری   association list شرکت‌پذیری (انجمنی)   associative آرایه‌ی انجمنی   associative array کران مجانبی   asymptotic bound کران پایین مجانبی   asymptotic lower bound پیچیدگی حافظه‌ی مجانبی   asymptotic space complexity پیچیدگی زمانی مجانبی   asymptotic time complexity کران بالای مجانبی   asymptotic upper bound تساوی مجانبی   asymptotically equal to کران دقیق مجانبی   asymptotically tight bound مسیر افزایشی   augmenting path اتوماتون (ماشین خودکار) ؟   automaton شبیه‌سازی اتوماتون   automaton simulation حالت متوسط   average-case هزینه‌ی حالت متوسط   average-case cost درخت اِی‌وی‌اِل   AVL tree B درخت بی‌پلاس   B+-tree پس‌گرد   backtracking گردایه (مجموعه‌ی چندگانه) ؟   bag توازن   balance درخت دودویی جست‌وجوی متوازن   balanced binary search tree درخت دودویی متوازن   balanced binary tree مرتب‌ساز ادغامی k-راهی متوازن   balanced k-way merge sort مرتب‌ساز ادغامی متوازن   balanced merge sort ادغام چندراهی متوازن   balanced multiway merge گره‌ی متوازن   balanced node مرتب‌ساز سریع متوازن   balanced quicksort مرتب‌ساز ادغامی دوراهی متوازن   balanced two-way merge sort الگوریتم بلمن-فورد   Bellman-Ford algorithm قانون بن‌فورد   Benford's law بهترین حالت   best-case هزینه‌ی بهترین حالت   best-case cost جست‌وجوی بهتراوّل   best first search مؤلفه‌ی دوهمبند   biconnected component گراف دوهمبند   biconnected graph مرتب‌ساز حبابی دوجهته   bidirectional bubble sort نماد اُیِ بزرگ   big-O notation مرتب‌ساز سطلی ؟   bin sort تابع دودویی   binary function الگوریتم ب‌م‌م دودویی   binary GCD algorithm مرتب‌ساز درجی دودویی   binary insertion sort صف اولویت دودویی   binary priority queue رابطه‌ی دودویی   binary relation جست‌وجوی دودویی   binary search تِرای دودویی   binary trie مرتب‌ساز بینگو   bingo sort گراف دوبخشی   bipartite graph تطابق دوبخشی   bipartite matching نیم‌ساز   bisector آرایه‌ی بیتی   bit vector بلوک   block شاره‌ی انسدادی ؟   blocking flow شکوفه ؟   blossom بولی   boolean عبارت بولی   boolean expression تابع بولی   boolean function فروشنده‌ی دوره‌گرد با گلوگاه   bottleneck traveling salesman مرتب‌ساز مبنایی پایین به بالا   bottom-up radix sort اتوماتون درختی پایین به بالا   bottom-up tree automaton نمایش مبتنی بر کرانه   boundary-based representation صف کران‌دار   bounded queue پشته‌ی کران‌دار   bounded stack انشعاب و حد   branch and bound انشعاب   branching جست‌وجوی سطحی   breadth first search الگوریتم برزنهام   Bresenham's algorithm مرتب‌ساز خشتی   brick sort پل   bridge الگوریتم موزه‌ی انگلیسی   British Museum algorithm کورکورانه   brute force درخت بی‌اس‌پی   BSP-tree مرتب‌ساز حبابی   bubble sort سطل   bucket آرایه‌ی سطلی   bucket array مرتب‌ساز سطلی   bucket sort روش سطل‌بندی   bucketing method مسئله‌ی معاهده‌ی رومی   Byzantine Agreement Problem ژنرال‌های رومی   Byzantine generals C حسابان سیستم‌های ارتباطی   Calculus of Communicating Systems رده‌ی پیچیدگی متعارف (کانونی)   canonical complexity class مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت محدود   capacitated facility location ظرفیت   capacity قید ظرفیت   capacity constraint حسابان سیستم‌های ارتباطی   CCS (Calculus of Communicating Systems) مدل وارسی سلول   cell probe model اتوماتون سلولی   cellular automaton مرکز ثقل   centroid گواهی   certificate زنجیره   chain فرزند   child مسئله‌ی پستچی چینی   Chinese postman problem قضیه‌ی باقی‌مانده‌ی چینی   Chinese remainder theorem الگوریتم کریستفاید   Christofides algorithm مکاشفه‌ی کریستفاید   Christofides heuristic شاخص رنگی   chromatic index عدد رنگی   chromatic number تز چرچ-تورینگ   Church-Turing thesis مدار   circuit پیچیدگی مدار   circuit complexity مسئله‌ی ارزش مدار   circuit value problem لیست حلقوی   circular list مسیر دوری   circular path صف حلقوی   circular queue خوشه   clique مسئله‌ی خوشه   clique problem بازگشت تجمعی   collective recursion تصادم   collision مرتب‌ساز شانه‌ای   comb sort پردازه‌های ترتیبی ارتباطی ؟   Communicating Sequential Processes جابه‌جایی   commutative مرتب‌ساز مقایسه‌ای   comparison sort تحلیل رقابتی   competitive analysis نسبت رقابتی   competitive ratio مکمل   complement درخت دودویی کامل   complete binary tree گراف کامل   complete graph درخت کامل   complete tree پیچیدگی   complexity رده‌ی پیچیدگی   complexity class محاسبه‌پذیر   computable تابع محاسبه‌پذیر   computable function تابع مقعر   concave function شاره‌ی هم‌زمان   concurrent flow پیکربندی   configuration ترکیب عطفی   conjunction مؤلفه‌های همبند   connected component گراف همبند   connected graph هم NP ؟   coNP تابع ثابت   constant function مسئله‌ی کوله‌پشتی پیوسته   continuous knapsack problem قضیه‌ی کوک   Cook's theorem کاهش کوک   Cook reduction مرتب‌ساز شمارشی   counting sort مسئله‌ی مسیر بحرانی   critical path problem برش   cut رأس برشی   cut vertex صفحه‌ی برشی   cutting plane قضیه‌ی برشی   cutting theorem دور   cycle D گراف بی‌دور جهت‌دار   DAG (directed acyclic graph) کوتاه‌ترین مسیرها در گراف بی‌دور جهت‌دار   DAG shortest paths گراف زیردنباله‌ی بی‌دور جهت‌دار   DASG (directed acyclic subsequence graph) داده‌ساختار   data structure داده‌پایگاه   database تصمیم‌پذیر   decidable زبان تصمیم‌پذیر   decidable language مسئله‌ی تصمیم   decision problem درخت تصمیم   decision tree مسئله‌ی جست‌وجوی تجزیه‌پذیر   decomposable searching problem درجه   degree حذف   delete گراف متراکم   dense graph عمق   depth جست‌وجوی عمقی   depth first search صف دوسر   deque پریش   derangement اولاد   descendant قطعی   deterministic الگوریتم قطعی   deterministic algorithm اتوماتون متناهی قطعی   deterministic finite automaton اتوماتون حالت ‌متناهی قطعی   deterministic finite state automaton ماشین حالت ‌متناهی قطعی   deterministic finite state machine اتوماتون درختی متناهی قطعی   deterministic finite tree automaton اتوماتون پشته‌ای قطعی   deterministic

/ 0 نظر / 32 بازدید