سیگنالها و سیستمها

 


مطالب مفید

هدف

1) آشنایی با اصول مدلسازی، نحوه کنترل و بهبود ویژگیهای سیستمها
2) آشنایی با اصول مدلسازی، ساخت و بهبود ویژگیهای سیگنالها
3) طراحی سیستمهایی برای انجام پردازشهای خاص روی سیگنالها

 

پیش‌ نیاز

گذراندن دروس ریاضیات مهندسی و مدار الکتریکی 1 - آشنایی با نرم‌افزار MATLAB

 

سرفصل مطالب درس

فصل اول) آشنایی با اصول علم سیگنالها و سیستمها
مقدمه‌ای بر سیگنالها و سیستمها: سیگنالهای پیوسته و گسسته در زمان و مثالهایی از آنها - سیستمهای پیوسته و گسسته در زمان و خواص اساسی آنها
سیستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان (LTI): سیستمهای LTI گسسته - جمع کانولوشن و خواص آن - سیستمهای LTI پیوسته - انتگرال کانولوشن و خواص آن- خواص سیستمهای LTI و پایداری آنها - توصیف سیستمها با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی

فصل دوم) تحلیلهای حوزه فرکانس
سری فوریه: سری فوریه سیگنالهای متناوب پیوسته و گسسته - خواص سری فوریه - سری فوریه و سیستمهای LTI تبدیل فوریه: تبدیل فوریه سیگنالهای پیوسته و گسسته متناوب و غیرمتناوب - خواص تبدیل فوریه - تبدیل فوریه و سیستمهای LTI - مشخصات زمانی و فرکانسی سیگنالها و سیستمها - نمایش اندازه و فاز تبدیل فوریه - پاسخ فرکانسی سیستمهای LTI
نمونه‌برداری: تئوری نمونه‌برداری و قضیه نایکوییست - بازسازی - اعوجاج نگهدارنده و اثر آن - افزایش و کاهش تعداد نمونه‌ها - گذری بر سیگنالهای صوتی و تصویری و سیستمهای پردازشگر آنها

فصل سوم) آشنایی با اصول علم کنترل
تبدیل لاپلاس: تبدیل لاپلاس سیستمها و معکوس آن و خواص آنها - صفر و قطب و اثر آنها در پاسخ سیستم - تبدیل لاپلاس و سیستمهای LTI - تعیین اندازه و فاز تبدیل لاپلاس به روش هندسی - سیستمهای مرتبه اول و دوم و تمام‌گذر - سیستمهای توصیف‌شده با معادلات دیفرانسیل - تبدیل لاپلاس یکطرفه و خواص آن - مدل کردن سیستمها و پاسخ آنها به کمک تبدیل لاپلاس - دیاگرامهای بوده
تبدیل Z: تبدیل Z سیستمهای گسسته و عکس آن و خواص آنها - تبدیل Z و سیستمهای LTI - سیستمهای توصیف ‌شده با معادلات تفاضلی

 

مراجع

• A.V Oppenheim and A.S. Willsky and S.H. Nawab," Signals and Systems", Prentice Hall.

این کتاب با نام «سیگنالها و سیستمها» توسط محمود دیانی به فارسی ترجمه شده است

 

ارزیابی

 

• 6 نمره آزمون میان‌ترم
• 10 - 8 نمره آزمون پایان‌ترم و نظر مدرس
• 6 - 4 نمره آزمونهای کلاسی و تکالیف عملی MATLAB
 

تحویل کلیه پروژه‌ها و کسب حداقل نیمی از نمره هر پروژه و نیمی از 14 نمره کتبی جهت گذراندن درس الزامی است.
طبق قوانین آموزشی، غیبت بیش از سه جلسه باعث حذف درس می‌شود.

 

مطالب مفید # نام مطلب حجم فایل لینک دانلود 1 راهنمای شماره 1 استفاده از نرم‌افزار MATLAB 1.598 کیلوبایت 2 راهنمای شماره 2 استفاده از نرم‌افزار MATLAB 5,411 کیلوبایت 3  

 

سرفصل درس

 

/ 0 نظر / 6 بازدید