امکانات لازم برای یک برنامه حرفه ای در ویژوال بیسیک

خواندن محتوای ListBox
اضافه کردن ردیف به ListView
حذف یک موضوع از ListView
حذف یک موضوع انتخاب شده از ListView
اضافه کردن یک موضوع به یک ListView که بیش از یک ستون دارد
نوشتن بیش از یک خط در MsgBox
ساخت یک پوشه یا Directory
ظاهر شدن SubMenu وقتی روی فرم کلیک راست می کنید
خواندن یک حرف مشخص در یک کلمه در TextBox
شناسایی نسخه ویندوز (Windows Version)
رفتن به یک خط جدید
ساختن یک شی در بالای نوار وظیفه (TaskBar)
اضافه کردن متن به ListBox
باز کردن MsgBox
اعلان کردن یک Dialog Box
نمایش زمان و تاریخ فعلی
نمایش تاریخ
نمایش زمان
گرفتن ارزش یک رشته (String)
اعلان کردن یک شماره تصادفی
چاپ با چاپگر پیش فرض (default printer)
اتصال File viewer با Directory viewer
اجرای یک فایل
ذخیره کردن در registry
خواندن از registry
کلیک کردن یک دکمه با زدن Enter
اضافه کردن یک تصویر به دکمه
اگر کدی که می نویسید خیلی طولانی است و می خواهید آن را به چند خط تقسیم کنید
تیک زدن یک کلمه در منو
تایپ تاریخ یا زمان یا هردو
محدود کردن یک متغیر
نحوه استفاده از case
چطور فرم را در وسط صفحه ظاهر کنیم؟
چطور فرم را تمام صفحه (full screen) کنیم؟
بدانیم چند فرم در پروژه وجود دارد
باز کردن فایل ها
نحوه استفاده از Winsock
 ________________________________________
 • خواندن محتوای ListBox
 For i = 0 to list1.listcount
msgbox list1.list(i(
next i
 
 • اضافه کردن ردیف به ListView
 listview1.listitems.add , , "text"
 
 
 • حذف یک موضوع از ListView
 listView1.listitems.remove(Int)

نکته:int یک متغیر integer است که شماره لیست را نگه می دارد

 
 
 • حذف یک موضوع انتخاب شده از ListView
 ListView1.ListItems.Remove (ListView1.SelectedItem)
 
 
 
 • اضافه کردن یک موضوع به یک ListView که بیش از یک ستون دارد
 ListView1.ListItems.Add.SubItems(INT) = "txt"

نکته:int یک متغیر integer است که شماره ستون را نگه می دارد

 
 
 • نوشتن بیش از یک خط در MsgBox
 dim msg as string
msg= "Line1" & vbCrLf
msg= msg & "Line2" & vbCrLf
msgbox msg
 
 
 • ساخت یک پوشه یاDirectory
 MkDir "Path\" & "Dir Name"
 
 
 
 • ظاهر شدن SubMenu وقتی روی فرم کلیک راست می کنید
private sub Form_MouseUp()
if button = 2 then
Form1.PopupMenu mnuPop
end sub

نکته: mnuPop نام یک منو است

 
 
 • خواندن یک حرف مشخص در یک کلمه در TextBox
 Right(Text1.Text, 1) = "F"

نکته:Right جهت textbox و 1 تعداد حروفی است که vb می خواند

 
 
 • شناسایی نسخه ویندوز (Windows Version)
 Dim LngVer As Long
 Private Declare Function GetVersion Lib "kernel32" () As Long
Private Sub Command1_Click()
LngVer = GetVersion()
If LngVer = (143851525) Or ((LngVer And &H80000000) = 0) Then
MsgBox "Windows 2000, NT, XP"
Else
MsgBox "Win 9x"
End If
End Sub
 
 
 • رفتن به یک خط جدید
 vbCrLf
 
 
 • ساختن یک شی در بالای نوار وظیفه (TaskBar)
 me.top = screen.height - 750
 
 
 • اضافه کردن متن به ListBox
 list1.additem "txt"
 
 
 
 • باز کردن MsgBox
msgbox "txt"
 
 
 • اعلان کردن یک Dialog Box
dim strIn as string
Private Sub Command1_Click()
strIn = InputBox("What is you name?", "The Title")
text1.text = strIn
end sub
 
 • نمایش زمان و تاریخ فعلی
msgbox now
 
 • نمایش تاریخ
msgbox date
 
 • نمایش زمان
 msgbox time
 
 
 • گرفتن ارزش یک رشته (String)
 msgbox Val(Text1.Text)
 
 
 • اعلان کردن یک شماره تصادفی
dim Ran as Integer
Private sub command1_click()
ran = int(5 * rnd) + 1
text1.text = ran
end sub

نکته:شماره 5 یعنی از 1 تا 5 و +1 یعنی شماره باید بین 1 و 5 باشد و نه صفر

 
 • چاپ با چاپگر پیش فرض (default printer)
Printer.Print "txt"
Printer.EndDoc 'باید با این خط تمام شود
 
 • اتصال File viewer با Directory viewer
 file1.path = dir1.path
 
 • اجرای یک فایل
 shell (path)
 
 • ذخیره کردن در registry
 SaveSetting App.Name, "Section", "Key", "text"
 
 • خواندن از registry
 text1.text = getsetting(App.Name, "Section", "Key")
 
 • کلیک کردن یک دکمه با زدن Enter
/ 0 نظر / 4 بازدید