درس چهارم – دستورالعمل‌های کنترلی، حلقه‌ها

در درس قبل، نحوه ایجاد یک حلقه بسیار ساده را با استفاده از دستور goto را فرا گرفتید. در همان مطلب نیز اشاره کردیم که این روش، روش مناسبی جهت ایجاد حلقه‌ نیست. در این درس با نحوه صحیح ایجاد حلقه‌ها در زبان C# آشنا خواهید شد. اولین دستوری که با آن آشنا می‌شوید نیز دستور while است.

حلقه while

ابتدا به مثال زیر توجه نمایید.

usingSystem;

classWhileLoop

 {

   public static voidMain()

   {

     intmyInt = 0;

     while(myInt < 10)

     {

      Console.Write("{0} ", myInt);

      myInt++;

     }

     Console.WriteLine();

   }

 }

مثال 1-4 که در بالا ملاحظه می‌کنید، یک حلقه whileساده را نشان می‌دهد. این حلقه با کلمه کلیدی whileآغاز شده و سپس به دنبال آن یک عبارت منطقی قرار می‌گیرد و مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمامی دستورالعمل‌های کنترلی از یک عبارت منطقی بهره می‌گیرند و این بدین معناست که ابتدا این عبارت باید بررسی شود تا مشخص شود مقدار این عبارت trueاست یا false. در این مثال مقدار متغیر myIntمورد بررسی قرار می‌گیرد تا چک شود آیا مقدارش از 10 کوچکتر هست یا خیر. چون در ابتدای برنامه به این متغیر مقدار صفر تخصیص داده شده است، عبارت منطقی مقدار trueرا باز می‌گرداند و سپس بلوک قرار گرفته بعد از عبارت منطقی مورد اجرا قرار می‌گیرد.

درون بلوک whileابتدا مقدار متغیر myIntدر کنسول نمایش داده می‌شود و سپس یک واحد به مقدار این متغیر افزوده می‌گردد. پس از اتمام بلوک while، عبارت منطقی مجددا کنترل می‌شود و در صورتیکه این عبارت مقدار trueبازگرداند، حلقه whileمجدداً اجرا می‌شود. زمانیکه عبارت منطقی مقدار falseبرگرداند، اجرا برنامه به اولین دستور بعد از بلوک whileمنتقل می‌شود. در این مثال اعداد صفر تا 9 بر روی صفحه نمایش داده می‌شوند و سپس یک خط خالی چاپ شده و اجرای برنامه خاتمه می‌یابد.

حلقه بعدی که بسیار شبیه به حلقه whileمی‌باشد، حلقه do-while است.

حلقه do-while

ابتدا به مثال 2-4 توجه نمایید.

usingSystem;

classDoLoop

{

  public static voidMain()

   {

    stringmyChoice;

    do

     {

      // منویی  نمایش داده می‌شود

      Console.WriteLine("My Address Book\n");

      Console.WriteLine("A - Add New Address");

      Console.WriteLine("D - Delete Address");

      Console.WriteLine("M - Modify Address");

      Console.WriteLine("V - View Addresses");

      Console.WriteLine("Q - Quit\n");

      Console.WriteLine("Choice (A,D,M,V,or Q): ");

      //ورودی کاربر بررسی می‌شود

      myChoice = Console.ReadLine();

      //تصمیمی بر اساس ورودی کاربر گرفته می‌شود

      switch(myChoice)

       {

         case"A":

         case"a":

         Console.WriteLine("You wish to add an address.");

              break;

         case"D":

         case"d":

         Console.WriteLine("You wish to delete an address.");

              break;

         case"M":

         case"m":

         Console.WriteLine("You wish to modify an address.");

                 break;

         case"V":

         case"v":

         Console.WriteLine("You wish to view the address list.");

                 break;

         case"Q":

         case"q":

         Console.WriteLine("Bye.");

                 break;

         default:

         Console.WriteLine("{0} is not a valid choice", myChoice);

                 break;

       }

     Console.Write("Press Enter key to continue...");

     Console.ReadLine();

     Console.WriteLine();

    } while(myChoice != "Q" && myChoice != "q");

   }

}

مثال 2-4 نحوه استفاده از حلقه do-while را نشان می‌دهد. ساختار نوشتاری این دستور بصورت زیر است :

do

{ <statements> } while (<boolean expression>);

دستورالعملهای مورد استفاده در بلوک این دستور، هر دستورالعمل معتبر زبان C# می‌تواند باشد. عبارت منطقی نیز همانند نمونه‌هائیست که تا کنون با آنها آشنا شدیم و یکی از دو مقدار true یا false را بر می‌گرداند.

یکی از مصارف عمده حلقه do به جای حلقه while، مواردی است که می‌خواهیم یکسری دستورالعمل خاص، که آنها را درون بلوک do قرار می‌دهیم، حداقل یکبار اجرا شوند. در این مثال ابتدا یک منو برای کاربر نمایش داده می‌شود و سپس ورودی از وی دریافت می‌گردد. چون حلقه while عبارت منطقی خود در ابتدای اجرای حلقه بررسی می‌نماید، از اینرو تضمینی برای اجرای دستورات درون بلوک وجود نخواهد داشت، مگر شما بطور صریح برنامه را طوری طراحی نمایید که این عمل اتفاق بیفتد.

یک نگاه کلی به مثال 2-4 بیندازیم. در متد Main() متغیر myChoice را از نوع رشته‌ای تعریف نموده‌ایم. سپس یکسری دستورات را بر روی کنسول چاپ نموده‌ایم. این دستورات منوهای انتخاب برای کاربر هستند. ما باید ورودی از کاربر دریافت کنیم که چون این عمل از طریق Console.ReadLine() صورت گرفته، باید در متغیری از نوع رشته‌ای قرار گیرد و از اینرو این ورودی را در myChoice قرار داده‌ایم. ما باید ورودی را از کاربر دریافت کنیم و بر روی آن پردازش انجام دهیم. یک روش کارآمد برای این منظور استفاده از دستورالعمل switch است. همانطور که در دستور switch ملاحظه می‌کنید، بری default نیز دستوری در نظر گرفته شده‌ است که نشان می‌دهد مقدار ورودی معتبر نیست.

حلقه for

/ 0 نظر / 32 بازدید