Error Handling در ASP.NET

خطا‌ و یا Error از جمله واژه های معروف در ادبیات برنامه نویسی است که هر برنامه نویس صرفنظر از میزان مهارت خود با آن مواجه خواهد شد . پیاده کنندگان برنامه های وب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است در زمان پیاده سازی این نوع برنامه ها با مجموعه ای از خطاها برخورد نمایند . علاقه مندانی که پلت فرم مایکروسافت را برای طراحی و پیاده سازی برنامه های وب انتخاب نموده اند ( ASP.NET ) ،‌ می توانند با استفاده از امکانات موجود با خطاها برخورد و آنان را مدیریت نمایند .
پس از بروز خطا در یک صفحه ، ASP.NET اطلاعات مربوط به خطا را برای سرویس گیرنده ارسال می نماید . یک صفحه وب ASP.NET ممکن است در زمان اجرا به یکی از خطاهای زیر برخورد نماید :
arrow5.gif خطاهای پیکربندی : زمانی که گرامر و یا ساختار فایل web.config نادرست باشد ، ایجاد می گردند .
arrow5.gif خطاهای پارسر : زمانی که گرامر ASP.NET بر روی یک صفحه نادرست باشد ، ایجاد می گردند .
arrow5.gif خطاهای ترجمه : زمانی که عبارات و دستورات نوشته شده در صفحات متناسب با گرامر زبان استفاده شده نباشند ،‌ ایجاد می گردند .
arrow5.gif خطاهای زمان اجرا : در زمان اجرای یک صفحه ایجاد می گردند .
پس از بروز یک خطا‌ ،‌ به صورت پیش فرض اطلاعات موجود در Stack که حاوی فراخوانی ترتیبی مجموعه ای از روتین ها است ، نمایش داده می شود . در صورتی که debug mode فعال شده باشد ،‌ ASP.NET شماره خط بروز خطا در کد منبع را که باعث بروز خطا ‌شده است را نمایش خواهد داد . debug mode یک ابزار ارزشمند برای اشکال زدائی برنامه ها می‌باشد .
arrow5.gif فعال کردن debug mode در سطح page : بدین منظور از دایرکتیو زیر استفاده می گردد :
<%@ Page Debug="true" %>

فعال کردن debug mode در سطح Application : بدین منظور از فایل Web.config موجود در فهرست ریشه application استفاده می گردد :

<configuration>
<system.web>
<compilation debug="true"/>
</system.web>
</configuration>
اثرات جانبی فعال کردن debug mode
فعال کردن debug mode کارآئی سیستم را کاهش و افزایش حجم عملیات سیستم را به دنبال خواهد داشت ، بنابراین لازم است پس از اتمام فرآیند پیاده سازی نرم افزار و نصب در محیط عملیاتی ، آن را غیرفعال نمود . پس از فعال شدن debug mode در صورت بروز خطا‌ ، شماره خط به همراه جزئیات مربوطه نمایش داده می شود .
arrow5.gif سفارشی کردن صفحات خطا
برای برخورد با خطا از روش های متفاوتی استفاده می گردد. مثلا در زمان پیاده سازی لازم است جزئیات مربوط به خطا نمایش داده شود تا بتوان اشکالات موجود را سریعا تشخیص و برطرف نمود . بدیهی است پس از آماده شدن برنامه و نصب در محیط عملیاتی ،‌ضرورتی به نمایش جزئیات خطا وجود نخواهد داشت . در چنین مواردی می توان با استفاده از امکانات موجود تمهیداتی را اتخاذ نمود که محل بروز خطا به سرویس گیرندگان محلی ، راه دور و یا هر دو نمایش داده شود . در زمان بروز خطا به صورت پیش فرض، اطلاعات مربوط به خطای ایجاد شده صرفا برای سرویس گیرندگان محلی ( سرویس گیرندگانی که برنامه را مستقیما از طریق کامپیوتر سرویس دهنده اجرا می نمایند ) ،‌ نمایش داده می شود . در چنین مواردی می توان یک صفحه خطا سفارشی را ایجاد تا در صورت بروز خطا ، سرویس گیرندگان به آن صفحه هدایت گردند .
برای فعال کردن خطاهای سفارشی از امکانات موجود در فایل Web.Config استفاده می گردد . کد زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد :

Web.Config
<configuration>
<system.web>
<customErrors defaultRedirect="DefaultErrorPage.htm" mode="RemoteOnly" />
</system.web>
</configuration>
پیکربندی فوق باعث نمایش جزئیات خطا برای سرویس گیرندگان محلی می گردد ولی سرویس گیرندگان از راه دور به یک صفحه خطا سفارشی هدایت خواهند شد ( DefaultErrorPage.htm ) . صفحه فوق می‌ تواند یک صفحه aspx . نیز باشد .
ASP.NET مسیر صفحه ای‌ را که باعث بروز خطا‌ شده است را به عنوان یک آرگومان QueryString برای صفحه خطا ارسال می نماید(ErrorPage ). در صورتی که صفحه سفارشی خطا‌ خود دارای یک خطا‌ باشد ، یک صفحه خالی برای سرویس گیرندگان از راه دور ارسال می گردد .

DefaultErrorPage.htm
<%@ Page Language="VB" Description="Error page"%>
<html>
<head>
<title>صفحه خطا </title>
</head>
<body>
بروز خطا در صفحه : <%=Request.QueryString("ErrorPage") %>
</body>
</html>
توجه داشته باشید که صرفا فایل هائی که به aspnet_isapi.dll در IIS نسبت و یا map شده اند، خطای فوق را تولید خواهند کرد و فایل هائی که به aspnet_isapi.dll نسبت داده نشده اند ، توسط ASP.NET پردازش نشده و مسئولیت ارائه خطا‌ برعهده IIS خواهد بود .
با توجه به مقدار نسبت داده شده به خصلت Mode ، در خصوص نمایش خطا برای سرویس گیرندگان راه دور ، محلی و یا هر دو تصمیم گیری می شود . جدول زیر مقادیر نسبت داده شده به خصلت Mode و تاثیر آن بر روی درخواست های محلی و از راه دور را نشان می دهد .
Mode درخواست های محلی درخواست های از راه دور
On نمایش صفحه سفارشی خطا
Off نمایش صفحه خطا ASP.NET
RemoteOnly نمایش صفحه خطا ASP.NET نمایش صفحه سفارشی خطا
مثال : نحوه استفاده از
▪ مرحله اول : پیکربندی لازم در فایل Web.Config

Web.Config
<configuration>
<system.web>
<customErrors defaultRedirect="DefaultErrorPage.htm" mode="RemoteOnly" />
</system.web>
</configuration>
▪ مرحله دوم : ایجاد صفحه سفارشی خطا

DefaultErrorPage.htm
<html dir=rtl>
<head>
<title>بروز اشکال در برنامه </title>
</head>
<body >
<font face="Tahoma">
<h۴>اشکال در صفحه درخواستی </h۴>
<P Align="rtl" Dir="rtl">
در حال حاضر امکان پاسخ به درخواست شما وجود ندارد ،
لطفا اشکال ایجاد شده را از طریق آدرس info@test.ir به اطلاع مدیریت سایت برسانید .

</p>
</font>
</body>
</html>
پس از ایجاد مراحل فوق ، در صورت بروز خطا ( عدم وجود فایل ، بروز اشکال بر روی سرویس دهنده و یا سایر خطاهای متداول در صفحه درخواستی ) ، فایل DefaultErrorPage.htm نمایش داده می شود .
صفحه سفارشی خطا با نام DefaultErrorPage.htm که در مثال قبل ایجاد شده بود برای تمامی موارد خطا نمایش داده می شود . در صورت تمایل می توان برای هر نوع خطا یک صفحه خاص را طراحی تا پس از بروز خطا نمایش داده شود . بخش پیکربندی دارای یک تگ داخلی با نام است که مرتبط با کدهای وضعیت HTTP می باشد .

<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="/DefaultErrorPage.htm">
<error statusCode="۵۰۰" redirect="/error/ServerError.htm"/>
<error statusCode="۴۰۴" redirect="/error/Filenotfound.aspx"/>
<error statusCode="۴۰۳" redirect="/error/Forbidden.aspx"/>
</customErrors>
</system.web>
</configuration>
arrow5.gif مدیریت خطا‌ از طریق کد برنامه
با استفاده از امکانات موجود در ASP.NET می توان از طریق کد نوشته شده با خطا برخورد نمود ( هم در سطح page و هم در سطح application ) .
-  Page Level : کلاس پایه page دارای متدی با نام Page_Error است که می توان آن را در صفحات استفاده نمود .

Page Level
<script language="VB runat="server">
Sub Page_Error(Source As Object, E As EventArgs)
Dim message As String = "<font face=Tahoma color=red>" _
& "<h۴>" & Request.Url.ToString() & "</h۴>" _
& "<pre><font color red;>" _
& Server.GetLastError().ToString() & "</pre>" _
& "</font>"
Response.Write(message)
End Sub
</script>

-  Application Level: از رویداد Application_Error در فایل Global.aspx استفاده می گردد . پس از بروز هر نوع خطای غیرقابل پیش بینی رویداد فوق فعال می گردد.
Application Level
Sub Application_Error(sender As Object, e As EventArgs)
...عملیات مورد نظر
End Sub
/ 0 نظر / 4 بازدید