سوال های قبل از ازدواج

بیست و پنج نکته اساسی قبل از ازدواج:

http://www.bitasoft.ir/useful/marriage.htm

قبل از ازدواج باید به این سوالات پاسخ داده شود.

امید است به کار آید.

/ 1 نظر / 5 بازدید