افشاگری بی سابقه در مورد هاچ، پرین، پدرپسر شجاع و میگ میگ!

پدر پسر شجاع: از ایشان اطلاعات چندانی در دست نیست، وی کلاآدم مشکوکی است، نامبرده در هیچ کدام از قسمت های کارتون نام حقیقی اش رابیان نکرده و همواره این سئوال مهم وجود دارد که نام ایشان قبل ...

افشاگری بی سابقه در مورد پدر پسر شجاع

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: مارکوپولو جاسوس بود! (جراید(
بر اساس تحقیقات انجام گرفته و اطلاعات واصله، چند تن دیگر از جاسوسان و متخلفان و مظنونان به شرح زیر معرفی می شوند:
۱) هاچ زنبور عسل: نامبرده یکی از زنبورهای بی هنر و بی سواد بوده است کهفرمول تهیه عسل طبیعی را بلد نبوده، وی پس از مدتی به دروغ و با استفاده ازرسانه های زنجیره ای خبر جعلی گم شدنش را منتشر می کند، سپس به بهانه یواهی پیدا کردن مادرش به کندوهای همسایه ها سر زده تا بتواند فضولی کند وراز ساختن عسل را از آنها کِش رفته و بدون رعایت حق کپی رایت(!) از اینفرمول سوء استفاده کند!
۲)

افشاگری بی سابقه در مورد هاچ زنبور عسل

پرین: وی یک دختر فراری بوده است و بدون آنکه گواهینامه ی الاغ سواریداشته باشد اقدام به سوار شدن بر پشت الاغی به نام «پاریکال» می کرده است،پرین به دروغ مدعی شده بود به دنبال پدربزرگش است به شهرهای زیادی سفر کردهو اطلاعاتی را جمع آوری نموده است؛ قابل به ذکر است که پدربزرگ پرین یکیاز کارخانه داران و مفسدان اقتصادی شهرشان محسوب می شود و مادرش عکاس بودهکه دلایل و علل و انگیزه ی گرفتن عکس توسط مادر پرین در دست بررسی است!
۳) پدر پسر شجاع: از ایشان اطلاعات چندانی در دست نیست، وی کلا آدم مشکوکیاست، نامبرده در هیچ کدام از قسمت های کارتون نام حقیقی اش را بیان نکرده وهمواره این سئوال مهم وجود دارد که نام ایشان قبل از تولد پسرش چه بودهاست؟! در همین رابطه تا به این لحظه شونصد نامه برای ایشان ارسال شده استکه متاسفانه ایشان هنوز نام حقیقی شان را بازگو ننموده و افکار عمومی رامتنور نکرده اند!
۴) میگ میگ: وی در یک جایی که نمی دانیم کجاست آموزش دو میدانی دیده است تابتواند در مواقعی که احساس خطر می کند با سرعت زیاد فرار کند، نامبردههمدستی "گرگ" دارد که به کمک وی دست به اقدامات تروریستی می زنند، البتهآنها در فیلم هایی که خودشان از این صحنه ها می گیرند اینگونه وانمود میکنند که گرگ مزبور قصد گرفتن میگ میگ را دارد که طبق یافته های ما اصلااینگونه نیست!
-
البته افرادی همچون «نل»، «واتو واتو»، «کارآگاه گجت» و ... نیز در اینلیست حضور داشتند که به دلیل کمبود جا صرفا به بیان مهمترین هایشانپرداختیم!

/ 0 نظر / 43 بازدید