جلسه پنجم ( دستورات مهم Basic )

عملگرهای شرطی: = ، > ، < ، =< ، => ، < > . پاسخ این عملگر ها یا True است یا False. بوسیله کلمات زیر می توانید عبارت شرطی زیر را با هم ترکیب کنید.And: هر دو طرف باید درست باشد تا پاسخ True شود.Or: اگر یکی از طرف های شرط درست باشد پاسخ True می شود.Xor: فقط یک طرف باید درست باشد نه دو طرف تا پاسخ True شود.Not: True را تبدیل به False و False را به True تبدیل می کند.ترتیب اجرای این کلمات در موقع اجرا به این ترتیب است:1-Not 2-And  3- Or 4- Xorمثال: (3<5) And (6>2) => True(6>4)   Or  (4<2) => Trueدستور If: شکل کلی آن به صورت زیر است:If (شرایط) Then          دستوراتElse          دستوراتEnd Ifدر شرایط می توان از عملگرهای ترکیبی استفاده کرد.(And ، Or،...)اگر پاسخ شرط True باشد دستورات بین Then و Else اجرا می شود واگرنه دستورات بین Else و End If اجرا می شود. چندین شرط  نیز می تواند در دل همدیگر نوشته شود.دستور Select Case: یک نوع If است که یک متغییر را مورد بررسی قرار می دهد. شکل کلی آن به صورت زیر است: Select Case نام متغییر           Case عبارت                   دستورات            [Case عبارت]                    [دستورات]             Case ElseEnd Selectمثال: Select Case strText          Case “A”                   lblName.Caption = “Ali”          Case “M”                   lblName.Caption = “Mohammad”          Case Else                   lblName.Caption = “Hossein”End Selectاگر مقرار متغییر StrTextA باشد در برچسب Ali نوشته می شود و اگر M باشد Mohammad نوشته می شود و در غیر این صورت Hossein نوشته می شود.Select Case intGrade          Case Is >= 90                   lblCondition.Caption=”Very Good”          Case Is >= 50                   Condition.Caption=”Good”          Case Else                   Condition.Caption=”Bad”End Select Select Case intGrade          Case 90 To 100                   lblCondition.Caption=”Very Good”          Case 50 T0 90                   Condition.Caption=”Good”          Case Else                   Condition.Caption=”Bad”End Select Case 101,102 To 110, Is>300در مورد خط بالا اگر مقدار متغییر 101 یا 102 تا 110 یا بزرگتر از 300 باشد دستورات زیر آن اجرا می شود.حلقه : گاهی لازم می شود که یکسری از دستورات به تعداد خاصی اجرا شود. برای مثال گرفتن یک رمز از کاربر تا زمانی که رمز درست را وارد کند. در Basic حلقه های مختلفی داریم که آن ها را بررسی می کنیم.حلقه Do: شکل کلی آن به صورت زیر است:Do While یا Until شرط          دستوراتLoopیا:Do               دستوراتLoop While یا Until شرط فرق این دو شکل در آن است که در شکل دوم حداقل یک بار دستورات اجرا می شود. اگر قبل از شرط While  باشد تا زمانی که پاسخ شرط True باشد حلقه تکرار می شود. و اگر Until باشد تا زمانی که جواب شرط False است حلقه اجرا می شود.مثل:Dim I as IntegerI = 1DoLabel1.Caption = II = I+1Loop Until I=10این حلقه تا زمانی که I مساوی 10 شود حلقه اجرا می شود.حلقه For: شکل کلی آن به صورت زیر است:For متغییر = حد آغاز To حد پایان Step عدد          دستوراتNext متغییر متغییر ذکر شده متغییر عددی است. وقتی دستورات به حلقه می رسد متغییر به حد آغاز ست می شود. بعد دستورات اجرا می شود تا به Next  می رسد. در این لحظه متغییر با حد پایان مقایسه می شود. اگر از حد پایانی کوچکتر یا مساوی بود حلقه ادامه می یابد . در این لحظه یکی به متغییر افزوده می شود. این رون ادامه می یابد تا متغییر از حد پایانی بیشتر شود. اگر بخواهیم که به متغییر به تعداد دخواه افزوده شود بعد از حد پایان Step را می نویسیم . اگر Step را ننویسیم به طور پیش فرض به متغییر یکی یکی افزوده می شود.مثال:For I = 1 To 10 Step 2          Label1.Caption = INext Iاین نکته مهم است که حلقه For نیز می تواند تو در تو باشد. اگر بخواهید تحت شرایطی از حلقه خارج شوید از این دستور استفاده کنید:Exit For یا Do
/ 0 نظر / 4 بازدید